دايی-کريمیحساسترازدايی-مايلیکهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــدن جادوگر به چرخــه مربيان ليگ برتری به جذابيت ليگ اضافه میكند.

اما در شــرايط فعلی نه كريمی نه دايی به آن بازی توجه و فكر نمیكنند. چون اولی همه انرژی و تمركزش را بايد معطوف جذب بازيكن و آماده ســاختن تيم كند و دومی هم كه از مدتها قبل دارند با دو دســتيار قوی اين كمبود او را پوشــش دهند و كريمی را به عنوان سمبل جديد نفت معرفی كنند.

نفت سال گذشــته علی دايی را به عنوان ســرمربی باالی سر خود داشت و به همــراه اين مربی با فتح جامحذفی در جمع آســيايی ها قــرار گرفت. البته مشــكات مالی باعث شده تعداد زيادی از بازيكنــان اين تيم از باشــگاه بروند و اگرچه نفت به دنبال بازگرداندن آنهاست اما بعيد اســت اين اتفاق رخ بدهد. پس اولويــت، مذاكره با بازيكنانی خواهد بود كه در فهرســت كريمی جای گرفتهاند. كريمی كه جوانترين مربی ليگ امسال است، با آغاز ليگ مقابل سرمربيانی قرار خواهد گرفت كه سابقه شاگردی آنها را دارد. چهرههايی مثل برانكو ايوانكوويچ، امير قلعهنويی و علی دايی.

او همچنين همبازيانی نيز در بين ســرمربيان ليگ دارد؛ مهــدی تارتار، يحيی گلمحمدی، عليرضا منصوريان و عبدا... ويسی .كريمی كه بايد به سرعت تيــم خود را ببندد و بازيكنانش را آماده رقابت در ليگ كند، در هدايت تيم نفت از حميد استيلی رخصت خواسته است.

او بعــداز جلســهای طوالنــی بــا مديران نفت در نهايت ديروز اين پست را پذيرفــت تا جدیترين چالش زندگی خود را پيش رو داشته باشد. كريمی كه بازيكنی پرهوادار و ستاره بوده است، در مربيگری كار بسيار متفاوت و سختتری پيشرو دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.