حريفان ليگ برتري نفت مسجدسليمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امروز كه ايــن مطلب را میخوانيد علی كريمی به عنوان سرمربی تيم نفت معرفی شده است .

آنچــه كــه طــی روزهــای اخير پيرامون باشــگاه نفت تهران گذشــته بــه توافق نرســيدن با حميد اســتيلی و ادامــه مذاكرات با علــی كريمی بوده كه اصلیترين گزينــه نفتیها هم بود. همانطور كه در شــماره ديروز هم اشاره شــد مهمترين بحث طرفيــن موضوع مطالبات بازيكنان است.

البتــه از ظواهر امر پيداســت كه مبلغی برای شــروع كار فراهم شده كه اگر چنين نبود اصا مذاكرهای با استيلی صورت نمیگرفت. البته مشكات مالی اين باشــگاه با همين مبلــغ فعلی حل نمیشود چرا كه در چند روز اخير شاهد تجمع طلبكاران فصول گذشــته مقابل ساختمان باشگاه بوديم. اما حامی مالی فعلی و سرمربی جديد بيشتر تمركزشان را بــه فصل پيش رو معطــوف خواهند كرد.

فصلی كــه بايد خودشــان را برای ليگ قهرمانان آســيا هم آمــاده كنند. علی كريمی مثل حميد اســتيلی با علم به همين موضوع پا پيش گذاشته است. البته بحث اعتماد هم وجود دارد و اينكه حامــی مالی مورد نظر در طول فصل به تعهداتش عمل كند تا مشــكات فصل قبل تكرار نشود.

شــايد هم با هم شرط كرده باشند كه مدت زمان همكاریشــان در صورت كسب نتايج قابل قبول مشروط به عملی شدن تعهدات باشد.

اما در كنار همــه اينها نفتیها كه زمان بسيار باارزشی را تا امروز از دست دادهانــد قطعــا توقع چندانــی از علی كريمی يــا هر مربی ديگــری نخواهند داشــت. چون نه تنها بازيكنان زيادی از تيم رفتهاند بلكه بازيكنان مطرح زيادی هم برای اضافه شدن باقی نمانده است.

به هرحال از همين حاال شــمارش معكوس برای بازی اين تيم مقابل سايپا آغاز میشــود. روزی كه علی كريمی و علی دايــی اين بار در قامــت دو مربی رودرروی هم قرار میگيرند.

بدون شــك اين دو آنقدر باتجربه هســتند كه قبل از بازی به حاشيههای احتمالیاش دامن نزنند اما بیترديد اين تقابل میتواند از رويارويی مايلیكهن و دايی هم جذابتر باشــد. مسابقهای كه فراتر از دربی پرسپوليسیها خواهد بود. البته بســتگی دارد اين مسابقه در هفته چندم برگزار شود.

از آنجــا كــه نفــت تهــران هنوز تمريناتــش را آغاز نكرده و نســبت به 15 تيم ديگر به لحاظ آمادهسازی عقب اســت هر چه زمان انجام اين مسابقه به هفتههای پايانی نيم فصل نزديك باشد برای نفتیها بهتر خواهد بود تا بيشتر به هماهنگی برسند.

قطعــا تقابــل علــی كريمــی با پرسپوليس، اســتقال و تراكتورسازی فوقالعاده تماشايی میشود. اصا اضافه

پس از اينكه برنامه آمادهســازي نفت مسجدســليمان توســط محمود فكري براي شــروع هرچــه پرقدرتتر رقابتهای ليــگ آزادگان با موافقت مســووالن باشگاه نفت مسجدسليمان مواجه شد، مسجدسليمانيها در حال آمادهســازي تــداركات اردوي پيش فصل خود كه بــه زودي در تهران آغاز خواهد شد، هستند. طبق برنامه تعيين شده تيم فوتبال نفت مسجدسليمان جهت برپايي اردوي آمادهسازي و محك زدن آمادگي خود براي فصل جديد رقابتهاي ليگ دســته اول به مدت دو هفته در تهران و مجموعه انقاب از دهم تيرماه مسجدســليمان را به مقصد اين شهر ترك خواهد كرد. نفتيها بيكار ننشستند و حريفان تداركاتي خود را در اردوي پيش فصل نيز انتخاب كردهاند كــه تا اينجاي كار بايد 12 تيرماه به مصــاف پيكان تهران بروند و پس از آن نيز 17 تيرماه در مقابل تراكتورســازي تبريز قرار بگيرند. رايزني مســووالن و كادر فني باشگاه نفت مسجدسليمان جهت پيدا كردن حريفان تداركاتي ادامه دارد و به احتمال فراوان اين تيم در اردوي آمادهســازي خود در تهران يك يا دو بازي تداركاتي ديگر با يكي از تيمهاي سپاهان، سايپا يا تيم ملي اميد خواهد داشــت. اردوي تيم فوتبال نفت مسجدسليمان پس از دو هفته تمرينات برنامهريزي شده در تاريخ ۴2 تيرماه در تهران و مجموعه انقاب به پايان خواهد رسيد و طايي پوشان براي حفظ آمادگي بيشتر براي رقابتهاي پيش رو تهران را به مقصد مسجدسليمان ترك خواهند كرد. تمريناتش را آغاز كرده درصدد ساختن تيمــی قدرتمند برای ليگ برتر اســت. آخرين خبر ايــن كه عصر ديروز آنها به توافق نهايی رسيده اند.

اين تصميم بعد از جلســه طوالنی كريمی با مديران نفت قطعی شد و وی به عنوان ســرمربی روی نيمكت تيمی مینشــيند كه بعد از مشــكات شديد مالی به اميد حضور موفق در مســابقات فصل آينده ليگ است.كريمی 38 ساله يكی از مهمترين بازيكنان تاريخ فوتبال ايران اســت كه تجربــه چندانی در امر مربيگــری ندارد اما مديــران نفت قصد

سه مهاجم آفريقايي در تمرينات پيكان گادوين منشا مهاجم فصــل گذشــته پيكان بــدون ترديــد بهترين خارجي ليگ شــانزدهم بود كــه خيلــي زود به تور پرسپوليسيها افتاد. هميــن باعــث شــده تا ســرمربي پيــكان براي جــذب بازيكنان خارجي جديد وســواس بيشتري نشــان دهد. از روزي هم كه تمرينات تيمشــان آغاز شده چند بازيكن خارجي با شاگردان جالي تمرين كردهاند اما هنوز هيچ كدام به لحاظ فني تاييد نشدهاند.

به نظر ميرســد آقا معلم نــگاه خاصي به بازيكنان آفريقايي دارد تا جانشــين منشا را مشــخص كند. بر همين اســاس قرار است سه مهاجم آفريقايي براي حضور در تمرينات و دادن آزمايش در تمرينات پيكان شــركت كنند.

البته اينكه كدامشان مورد تاييد كادرفني باشــند مشخص نيست و چه بســا هر سه نفرشان هم از نظر فني از شرايط خوبي برخوردار نباشند. در واقع جالي تا بازيكني در حد منشــا و شايد از او هــم بهتر پيــدا نكند دســت از آزمايش گيري برنمــي دارد. اصا بعيد هم نيســت كــه او فصل را بــدون مهاجم خارجي آغاز كند.

خبر ديگر در مورد پيكان اينكه شــاگردان جالي روز پنجشنبه در بازي تداركاتي به مصاف سپيدرود خواهند رفت. قرار است پيكان از شنبه هفته آينده هم يك اردوي شبانه روزي را به مدت شــش روز در تهران برپا كند. تمرينات پيكان تا امروز طبق برنامه پيش رفته و جالي از اين بابت اظهار رضايــت دارد. به احتمال زياد بعد از پايان اين اردوي شــش روزه تعداد بازيهاي تداركاتي پيكان بيشتر هم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.