حسنی صفت جای حبيبی را در ملوان گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد حبيبي يكــی از ركوردداران فوتبال ايران اســت كه ۴3 سال به صورت ممتد با پيراهن تيم ملوان در فوتبال ايران حاضر ميشــد، حبيبي از سال 1362 كار خود را بهعنوان دروازهبان انزلي چيها آغاز كرد و تا شانزده ســال پس از آن يعني تا ســال 1378 از ســنگر ملوانان دفاع كرد. حبيبي كــه در دوران حضــور در دروازه ملوان مورد اعتمــاد مربيان متفاوت ملوان بود اين اعتماد را به نيمكت اين تيم كشاند و در دوران مربيگــري نيز به همراه مربيان متفاوتي روي نيمكت ملوان قرار گرفت. او پس از پايان دوران بــازي، بهعنوان مربي دروازهبانهاي اين تيم به فعاليت پرداخت و تــا پيش از آغاز بازيهــاي پيش رو، به مدت 18 ســال به مربيگــري پرداخت و توانست عملكرد بســيار خوبي نيز از خود به جا بگذارد.

اكنون از انزلي خبر ميرسد حبيبي در ليگ پيش رو روي نيمكت اين تيم نخواهد نشست و پس از ۴3 ســال پياپي پيراهن اين تيــم را از تن به در خواهد آورد، البته اين قطع همكاري به عدم تمايل ســرمربي جديــد اين تيم براي همــكاري با حبيبي برنميگــردد چرا كه حــدود يك ماهي از ســرمربيگري نادر دست نشــان در جمع بندرنشينان ميگذرد اما او هيچ مربي را در اين پست به كار نگرفت تا احتماال بتواند با حبيبي به كار خود ادامه دهد كه در نهايت اين اتفاق نيفتاد تــا وي مجبور به معرفي مربي جديــد دروازهباني در انزلي شــود، تغييري كه از شواهد امر پيداست فوتبالي نيست و به داليلي خاص صورت گرفت. با تاييد مسعود رضاييان، مديرعامل ملوانان، علي حســني صفت، دروازهبان سابق انزلي چيها و يكي از شــاگردان محمد حبيبي به مربيگري اين تيم منصوب شــده است تا در ليگ پيــش رو، وظيفه تمرين دادن دروازهبانهاي ملوانان را برعهده بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.