قلعهنويي: بايد جنس بازي ذوبآهن را تغيير دهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي جديد ذوبآهــن آرزوي هر مربــي را حضور در شــهر اصفهان و هدايت تيمهايي مثل سپاهان و ذوبآهن قلمداد كرد. اميــر قلعهنويي دليل توافق با ذوبآهــن را اينطور مطــرح ميكند: «واقعيت را بخواهيد به من پيشنهاد شد كه كمي اســتراحت كنم اما وقتي باشگاه ذوبآهن پيشنهاد داد، اين پيشنهاد من را به خودش درگير كرد. من از گذشــته نه چندان دور خاطرات خوبي از اصفهان دارم و يكي از انگيزههايي كه باعث شــد بــه ذوبآهن جواب مثبــت بدهم وجود همين خاطرات خوبي است كه از اصفهان دارم. من ذوبآهــن را با مطالعه انتخاب كردم. اين باشــگاه تيم خوب و با نظم و انضباطي اســت. امكانات خوبي هم دارد. مديران آن دلسوز هستند و براي موفقيت باشــگاه تاش ميكنند. بايد بگويم تيم خوبي هدايت باشــگاه را در اختيار دارد. از مديريت كارخانه گرفته تا شخص آقای آذري بهعنوان مدير عامل كه هميشه پاي كار اســت. من هم هــر چند، چند روزي است كه كار را شروع كردهام اما احساس ميكنم روزهاي خوب و روشني در انتظار باشگاه ذوبآهن در ليگ آينده است. همه مربيان دوســت دارند در اصفهان و در دو باشگاه ذوبآهن و سپاهان كار كنند چرا كه در اين دو باشگاه بستر براي كار وجود دارد و شما بهعنوان مربي نگراني از بابت محل تمرين، پرداختي به بازيكن و ديگر مســائلي كه ذهن و وقت مربي را به خود درگير ميكند نداريد. به همين دليل اكثر مربيانــي كه به اصفهــان ميآيند برنامه بلنــد مدت دارند اما بــا اين حال قرارداد يكساله با ذوبآهن بستهام.» اما انتظار از ذوبآهن باال است: «درست است كه در جلسه از سوي مديران باشگاه عنوان شد كه انتظار قهرماني ندارند اما طبيعي است كــه ذوبآهن بهعنوان يكــي از مدعيان اصلي قهرماني وارد مســابقات ليگ برتر شــود. يكي از داليل انتخاب ذوبآهن از ســوي من همين بود كه مدعي كســب قهرماني باشيم.» قلعهنويي درباره جذب بازيكنان جديد ميگويد: «اول بايد بگويم كه مهمترين هدف من حفظ شاكله اصلي تيم بود كه شــكر خدا اين اتفاق افتاد. از ســوي ديگر براي تقويت تيم و همچنين برطــرف كردن نقاط ضعف فهرســتي از بازيكنان مورد نظرم را به مديريت باشگاه دادم تا نسبت به جذب نفرات مورد نظرم اقدام كنند.» او به تغيير سبك بازي هم فكر ميكند: «بايد جنس بازي ذوبآهن را تغيير دهــم. فوتبال فقط حفظ توپ و به گردش درآوردن آن در زمين نيســت. بازيكنان بايد يــاد بگيرند كه بدون توپ هم ميشــود فوتبال بازي كرد. اين تغيير نگاه را هم بايــد در ذوبآهن ايجاد كنم. جــاي فوتبال درگيرانه و بازي بدون توپ در تيم خالي اســت كه آن را هم برطرف خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.