بختيار: با فوالد بحث مالي نداشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بختيــار رحمانــي هافبــك جديــد تيــم فوتبــال پيــكان مدعي اســت كه اندازه ســقف قرارداد اين باشــگاه بابت فصل آينــده پول گرفته اســت. او ميگويد: «من به هيچ عنــوان با فوالد بحــث مالي نداشــتم و اين را به صــورت واضح اعــام ميكنم. دوســت هــم ندارم در مورد اين مســائل صحبت كنم و بعدها همه چيز مشــخص ميشود. آنهايي كه از نزديك در جريان اخير قرار داشــتند به خوبي خيلي چيزها را ميدانند و بهتر اســت كه در اين خصوص حرفي نزنم. در گذشته هم من به باشگاه فوالد كمك كردم و هم باشگاه فوالد به من كمك كرد. من هواداران فوالد را دوست دارم و براي آنها از صميم قلب آرزوي موفقيت ميكنــم. باز هم ميگويم كه جدايي من به دليل مســائل مالي نبــود و اصا اين موضوع نقشي در جدايي من نداشت.»

او در مورد شــايعه مبلــغ 600 ميليونياش اينطــور ميگويــد: «آقا مجيــد هيچ وقــت اهل دروغ نيســت و هميشه واقعيتهــا را ميگويــد. در اين انتخــاب به هيچ عنوان مســائل مالي مهم نبــود. در مــورد پول و مبلغ قرارداد، من هيچ نقشي نداشتم. هر چه بود و هســت را مدير برنامهام و باشگاه پيكان ميدانند. من دوســت داشــتم با جالي كار كنم و حتي پيشــنهادهايي داشتم كه بيشتر از پيكان به من پول ميدادند اما ترجيح دادم پول كمتر بگيرم اما در جايي باشم كه آرامش بيشــتري داشــته باشــم. من از كار كردن با جالي خاطرات بســيار خوبي دارم و اميدوارم زيرنظر اين مربــي بهترين بازيها را در فصل جديد انجام بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.