نظري: نساجي، استقالل و پرسپوليس ليگ يک است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد مهدي نظري، بازيكن ســابق اســتقال تهــران در زمان نقل و انتقاالت نيمفصل ليگ گذشــته به نساجي مازندران پيوست و در اين فصل جزو اولين بازيكناني بود كه قراردادش را با قائمشهريها تمديد كرد.

او ميگويد: «در تعطيات نيمفصل ليگ گذشــته با پيشــنهاد باشگاه نســاجي مواجه شــدم كه با توجه به جايگاه اين تيم در جدول و همينطور پرهــوادار بودنش پس از انجام مذاكرات نهايي قراردادم را ثبت كردم. به نظر من نساجي، اســتقال و پرسپوليس ليگ يك است و هر بازيكني دوست دارد در آن بازي كند زيرا هواداران پرشــوري دارد كه با تمام وجود به تيم شــان عشق ميورزند. پس از اينكه سال گذشــته به اين تيم پيوســتم با تفكر كادرفني وقت، زياد فرصت بازي پيــدا نكردم. به همين دليل خيلي دوست داشتم كه يك سال ديگر در اين تيم حضور داشته باشم و براي تحقق آرزوي هوادارانش كه رسيدن به ليگ برتر است تاش كنــم و به جرات ميتوانم بگويم كه مذاكره من با مديران باشگاه براي تمديد قرارداد حتي پنج دقيقه هم طول نكشيد.» او درباره مهدي پاشازاده سرمربي تيمش اين طور ميگويــد: «آقا مهدي بازيكن بزرگــي در دوران بازيگرياش بوده و با توجه به كارنامهاي كه از آغاز مربيگرياش بجا گذاشــته بدون شــك مربي خيلي بزرگي هم خواهد شــد. با شناختي كه من از آقاي پاشازاده دارم، به نظر من ايشــان بهترين انتخاب براي نيمكت نســاجي بودند و اگــر هواداران از او و تيمش حمايت كنند، روزهاي خيلي خوبي در انتظارشان خواهد بود زيرا آقا مهدي هم مانند هواداران نســاجي با باخت بيگانه است و حتي دوست ندارد در ديدارهاي دوستانه هم تيمش با شكست زمين مسابقه را ترك كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.