اسماعيلپور: کنارهگيري چند تيم ديگر دور از ذهن نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد اسماعيلپور مربي تيم شهروند ساري درباره شرايط تيمش در آستانه فصل جديد ليگ برتر و بازي مقابل حفاري اهواز ميگويد: «با توجه به شــرايط خاص ليگ امســال، تيم شــهروند نيز با پيگيريهاي نجاريــان تمرينات خود را از روز دوشــنبه 29 خــرداد بــا اكثــر نفرات ســال قبل و جوانان باشــگاه بــه اتفاق بنــده و آقايان طالبــي، بخشــي، آذري و خيرانديش آغاز كرد. تا به حال 9 جلســه تمرين و 2 ديدار تداركاتي انجام داديم و شــكر خدا شرايط بسيار مناسب اســت. همانطور كه ميدانيد تيم حفاري تيم چهارم فصل گذشــته است و تمرينات خــود را مانند چند تيم متمول ليــگ خيلي زود شــروع كرد و بــا اردو و بازيهاي تداركاتي مناسب پاي به ليگ برتر ميگذارند. با كمك ســاير اعضاي كادرفني و همچنين مراجعه به فيلم بازيهاي فصل گذشــته حفاري، شــناخت نســبي از اين تيم داشــتهايم. بازيهاي هفته اول شرايط خاص خودش را دارد اما همواره اهواز براي شــهروند خوشيمن بوده و اميدوارم امسال نيز همينگونه باشد.» او احتمال كنارهگيري چند تيم ديگر را هم ميدهد: «متاســفانه ليگ امسال برخاف سالهاي گذشته شروع بسيار بدي داشــته و به نظر بنده همكاري نكردن كميته فوتسال با تيمها و همچنين عــدم حمايت بخش خصوصــي مانند ادوار گذشــته ليــگ را تحت تاثير قــرار خواهد داد. احســاس ميكنــم هرچقدر ســازمان ليگ سعي در برقراري شرايط ايدهآل براي ليگ امسال داشته است اما به نظر ميرسد كميته فوتســال ساز خودش را ميزند. دور از ذهن نيســت تــا پايان ليــگ چند تيم كنارهگيري كنند.» اما آنها چه جايگاهي را براي تيم در نظر گرفته اند: «قطعا مديريت و مجموعه شــهروند بهعنوان قديميترين و پرطرفدارتريــن تيم ليــگ برتر تمام تاش خود را براي كســب جايگاه مناســب و در شــان هواداران پرشــور خود انجام خواهد داد. با توجه به زمــان كمي كه از تمرينات تيم ميگذرد اميدوارم حمايت اين هواداران همانند سالهاي گذشته شامل حال باشگاه باشــد. مطمئن باشــيد تيمي متفاوتتر از سالهاي گذشته از شهروند خواهيد ديد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.