سرپرست آذرخش عليه دبير کميته فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

موسي زاهدي سرپرست تيم فوتسال آذرخش بندرعباس درباره لغو بازي فرشآرا مقابــل آذرخــش بندرعبــاس ميگويد: «موضوع اصلي خود ســليماني اســت كه همه چيز را برعكس نشــان ميدهد. وقتي پرونده بازيكنان ما را بررســي كردند، اعام شد ســه بازيكن ما مشكل خروج از استان دارند. مشــكل يكي از بازيكنــان را تا روز بازي حــل و مداركــش را از طريق فكس دريافــت كرديم و به نماينده فدراســيون هم نشــان داديم اما ســليماني اعام كرد بايــد اصل مدارك را براي مــا بياوريد. اين در حالي اســت كه مصطفي طيبي بازيكن كنوني فرشآرا، شــش ماه بازيكن ما بود و خود من براي او برگه خروج از استان صادر كردهام و اصل نامه اين بازيكن هنوز دست من اســت اما ســليماني ادعا ميكند برگه خروج از اســتان اين بازيكن دست اوست. بحث ما اين است كه چرا سليماني تبعيض قايل ميشــود وگرنه ما اگر شــش بازيكن هم نداشــته باشيم موظف هستيم كه بازي كنيم. هر حرفي ميزنيم ســليماني تهديد ميكند كه پرونده را بــه كميته انضباطي و كميتــه اخاق خواهد بــرد. نميدانم او دبير كميته فوتسال اســت يا دبير كميته انضباطي و كميته اخاق. ســليماني از يك طرف ميگويد كه قانونمند اســت و از آن طرف بيــن تيمها تبعيض قايل ميشــود. در مشــهد بوديم و من تمام بچههاي تيم را به حرم بــردم و از آنها عكس گرفتم اما ســليماني اعام كرده اصا تيم آذرخش به مشهد سفر نكرده است.» اين احتمال وجود دارد كه نتيجه اين تيم مقابل فرشآرا 3 بر صفر به نفع تيم مشــهدي باشد: «اعتراض خواهيم كــرد و نميگذاريم به اين راحتي بــازي را 3 بر صفر به نفع فــرشآرا كنند. اگر قرار است به بازيكن ما مجوز بازي داده نشــود چطور به مصطفي طيبــي بازيكن فــرشآرا مجوز داده شــده اســت. جالب اينجاســت كه براي اين بازيكن كارت بازي صادر شده و نامش در فهرست تيم فرشآرا قرار گرفته اما زماني كه ســليماني متوجه شده ما فهميدهايم اين بازيكن مشكل دارد، به سرپرســت تيم فرشآرا اعام كرده كه طيبي را بازي ندهيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.