عظيمايي:با صالحديد کادرفني بازي نكردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــي عظيمايــي كاپيتــان تيم شهروند ساري درباره شرايط تيمش براي شروع فصل جديد ميگويد: «چند روزي اســت كه تمريناتمان آغاز شده و اكثر بچهها وضعيت نســبتا خوبي دارند. اين درست كه تمرينات شهروند دير آغاز شده اما برخي بازيكنان تمرين داشــتهاند و با آمادگي مناسبي در تمرينات حضور پيدا كردند. اكثر تيمها در فصل جديد دســت به بومي كــردن و جوانگرايي زدهاند و در تيم ما نيز همين مساله رخ داده است.»

او از غيبتش در هفته اول ليگ برتر خبــر داد: «با صاحديد كادرفني به علت اينكــه دير به تمرينات اضافه شــدم، در هفته نخســت در تركيب قرار نگرفتم اما ســاير بازيكنان با انگيزه خوبي عازم اهواز شدهاند و انشــاءا... بتوانيم نتيجه خوبي كســب كنيم.» عظيمايي بــازي مقابل حفاري را دشوار دانست: «حفاري هميشه تيمي ســختكوش و قابــل احترام بوده و از تيمهاي خوب ليگ به شــمار ميرود. بازي بسيار سختي برابر اين تيم خواهيم داشــت خصوصا كه اين بازي در گرماي اهواز برگزار ميشــود اما تمام تاشــمان را خواهيــم كرد كه از ايــن ديدار امتياز كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.