دبير کميته فوتسال: اهل البی و بیقانونی نيستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كاظم ســليماني سرپرســت دبيري كميتــه فوتســال در مورد اتفاقــات و لغو بازي تيمهاي فوتســال فرشآراي مشــهد و آذرخــش بندرعبــاس ميگويد: «من به صراحت اعــام ميكنم اهــل بيقانوني و البيگري نيستم. مســووالن تيم آذرخش بيقانونانــد و اطاع از قانون ندارند و فقط تهديد كردن را بلد هســتند. مسووالن اين تيم در سامانه، مدارك خود را ثبت و ارسال نمودند و در همين ســامانه بعــد از ثبت مدارك به آنها اعام شــده كه مدارك شما ناقص اســت و بايد مجددا مدارك خود را ارسال كنيد. آنها از همان روز من را تهديد ميكردند كه اگر كارت بازي اين بازيكنان صادر نشــود، ما در اين مسابقه حضور پيدا نميكنيم.» او مدعي است كه طبق قانون عمل كرده است: «ما طبق قانون نميتوانيم دقيقهاي بــراي برگزاري مســابقهاي صبر كنيــم اما به خاطر كفاشــيان سرپرســت رياســت كميته فوتسال و بازي افتتاحيه و همچنين اولين بازي ليگ برتر به داوران و ناظر بازي اعام كرديم تا در صورت حضور آذرخش به سالن مسابقه تا ساعت 18:۴5 دقيقه هم ميتوانند صبر كنند كه متاسفانه اين تيم حاضر نشــد و ما پرونده اين تيم را به كميته انضباطي ارسال ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.