سپيدرود پيشرو در بازی تدارکاتی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســپيدرود رشــت بعــد از صعود به ليگ برتر در حال آمادهســازي بازيكنان براي مســابقات اســت و به همين منظور اعضاي اين تيم روز شــنبه گذشته براي برپايي اردوي يك هفتــهاي راهي اردوي كردان كرج شــدهاند. بازيكنــان اين تيم بعد از تمريناتي كه پشت سر گذاشتند از ساعت 18 امروز در كمپ تمريني كردان بــه مصاف تيم ملي دانشــجويان خواهند رفــت تــا در ديــداري تداركاتي محك بخورند. همچنين يك مســابقه دوستانه ديگر با پيكان نيز در دستور كار سپيدرود قرار دارد كه اين ديدار از ســاعت 17:۴5 پنجشنبه هفته جاري در زمين پيكان شهر برگزار خواهد شد تا شاگردان نظرمحمدي برابر يك تيم ليگ برتري به ميدان بروند. سپيدرود كه تازه وارد ليگ برتر به حساب ميآيد، از همه تيمهاي ليگ برتري از نظر برنامهريــزي براي تمرينــات و بازيهاي تداركاتــي جلوتر اســت و توانســته همه بازيكنان مدنظرش را جذب نمايد. بازي با پيــكان را ميتوان اولين بازي ليگ برتري اين تيم قبل از شــروع رســمي مسابقات ليگ برتر دانســت و به طور حتم ميتواند محك خوبي براي شــاگردان نظرمحمدي باشــد چرا كه پيكان نيز مثل سپيدرود و بــا هدايت مجيد جالي، ســرمربي فصل گذشــته و اين فصل اين تيــم، روزهاي خوبي را ســپري ميكند و آمادگي كافي براي برگزاري بازي تداركاتي را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.