مومني: ظرفيت ورزشگاه عضدي کافي نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــهاب مومنــي، مديرعامل باشــگاه ســپيدرود در خصوص وضعيت اســتاديوم اين شــهر ميگويد: «يكي از ورزشگاهها را بهعنوان ورزشــگاه ميزبان معرفي ميكنيم. قرار بــود بودجهاي براي تجهيز اســتاديوم به ما بدهند. خدا را شــكر در جلسهاي كه رهنمــا، رييــس اداره كل ورزش و جوانان با ســازمان مديريت و برنامهريزي داشتند قرار بر تخريب ســكوي فرسوده عضدي شد تا با بناي ســكويي تازه از خطرات احتمالي پيشــگيري كنيــم و گنجايــش همان 12 هزار نفــر باقي ميماند. ايــن ظرفيت براي تماشاگران ما كافي نيست ولي بايد تا آماده شدن ورزشگاه ســردار جنگل كه تجهيز و بازســازي بخشهايي از آن زمان بيشتري ميبرد، به همين ورزشــگاه عضدي بسنده كنيم. در ســردار جنگل هم اقدامات خوبي شده است. پول خوب گذاشتند و قرار است اتفاقات خوبي در آنجــا رخ دهد.» مومني اشــارهاي به شــرايط ســپيد رود دارد:«ما از خيلــي از تيمهاي ديگر جلوتر هســتيم. تمرينات را مدتها قبل شروع كرديم و تيم هم در اواســط اولين اردوي تداركاتي قرار دارد.فهرســت بازيكنان خود را هم تكميل كرديم و تنها در صورتي كه در روند تمرينات و يا در آزمايش پزشــكي اشــكالي بهوجود بيايد و مجبور به حذف بازيكني شويم، براي جذب بازيكــن جديد اقدام خواهيم كرد كه البته با توجه به روند تمرينات چنين چيزي بعيد بهنظر ميرسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.