قرارداد يكساله پژمان نوري با ملوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پــس از يك فصــل بازي در تيــم خونه به خونــه بابل پژمان نــوري كــه مدتــي در تمرينات ملوان شــركت كرده بود قرارداد يكســالهاي را با اين تيم به امضا رساند.

پيش از اين دســت نشان از نوري خواسته بود تا در تمرينات حضور پيدا كنــد و اگر موفق به جلــب نظــر كادرفني شــد با او قرارداد بسته شود كه دست نشان به مديرعامل باشــگاه نظر مثبت خود را در مورد نوري اعام كرد و اين اتفاق افتاد.

با شروع تمرينات تيم فوتبال ملــوان بندرانزلي زيــر نظر نادر دســت نشــان، نادر عزتاللهي، مهدي حســني مقــدم و احمد احمدي در فصل جاري تعداد 9۴ بازيكــن در تمرينات تيم فوتبال ملــوان حضور دارند كــه از اين تعداد 26 بازيكن در فصل جاري به اين تيم اضافه شدهاند.

از ليســت نفــرات حاضــر در تمرينات ملــوان ۴2 بازيكن محصول آكادمي باشــگاه ملوان هستند.

همچنين ايمان صادقي، سيد احمد ســيد صالح آهي، ســعيد يوسفزاده، شــاهين ثاقبي، رضا اعتمادي ســياوش حــق نظري، مياد بختياري، ياشــار اسدنژاد، آصف رعناي مهر پور، علي نياوند و محمد آبشــك تا امروز از جمع انزلي چيها جدا شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.