افزايش مبلغ خروج از استان بازيكنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــازي افتتاحيه ليگ بهخاطر اينكه ســه بازيكن آذرخش بندرعباس و يك بازيكن فرش آراي مشــهد مشكل تسويه مالي با باشگاه سابق خود داشــتند و خروج از استان خود را پرداخت نكرده بودند، اعتراض آذرخش براي صادر نشدن كارت بازي بازيكنانش لغو شــد تا شاهد اولين لغو افتتاحيه در تاريخ فوتسال كشورمان باشيم. اين مشــكل محدود به يك بازي نبوده و طبق شنيدهها دو بازيكن مقاومت البرز و چند بازيكن ديگر از تيمهاي مطرح نيز با اين مشكل روبهرو هســتند تا شــايد همين بهانه بتواند در شكل گيري بي نظمترين ليگ فوتسال كمك شاياني به مســووالن برگزاري مســابقات كند. فوتسال ايران كه در بام آسيا قرار گرفته و آقايي ميكند و موفق شــد در جايگاه ســوم دنيا قرار گيرد با مشكات آماتوري دست و پنجه نرم ميكند كه هميــن اتفاقات ميتواند تزلــزل را بر قامت تيم ملي نيــز بيندازد چون براي داشــتن تيم ملي مقتدر بايد ليگ پويا و خوبي داشــته باشــيم. امــا نكته قابل توجه در ميــان افول همه جانبه فوتســال ايران از قراردادها و نظم و امكانات ...و افزايش چشمگير مبلغ خروج از استان بازيكنان فوتسال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.