اسامي بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم بانوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اردوي تداركاتي تيم ملي فوتسال بانوان از فردا آغاز و تــا ۴1 تير ماه در مركز ملي فوتبال ايــران برگزار ميشــود. براين اســاس فروزان ســليماني، ســرمربي تيم ملي فوتســال بانوان اســامي بازيكنان دعوت شده به اردو را به شرح زير اعام كرد: نســيمه غامي، فرشته كريمي، فرزانه توســلي، آرزو صدقياني زاده و سوســن رضا پور(تهران) ســهيا ملمولــي، فاطمه پاپي، طاهره مهدي پور، ســارا افرازي و ســحر پاپي، فرشــته خســروي و راحله رفيعي (خوزستان)، نســترن مقيمي و نســيم نوازنــده (مازندران)، مهســا نظري، سارا شــيربيگي (كرمانشاه)، ليا خدابنده لو (البرز)، فهيمــه زارعي (هرمزگان)، فاطمه اعتدادي (قزوين)، مهتاب بنايي (فارس)، فاطمــه رحمتي(زنجان)، فائــزه مدني(گيان). بازيكنان بايد عصر روز پنجشــنبه هشتم تيرماه در ميهمانسراي شــماره يك مركز ملي فوتبال ايران خود را به كادر فني معرفي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.