نگاهی به جابهجايیهای ليگ يک

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در پي سياســت برق جديد فارس مبني بر حفظ اسكلت اصلي اين تيم، رضا فيروز زاده بازيكن تاثيرگذار نارنجي پوشان قرارداد خود را به مدت يك فصل ديگر با تيم شــيرازي تمديد كــرد. پيش از اين قرارداد صادق كرمي و فرزان دانا با نماينده فارس تمديد شده است.

همچنين احمد حيات منش، مدافع فصل گذشــته فجرسپاســي شيراز بــا عقد قراردادي به تيم مس كرمان رفت. پيش از اين باشــگاه مس كرمان رامتين سليمان زاده، احسان پور شيخعلي، نعمت بخشي زاده، محمد خليلي و حميد غامي را به خدمت گرفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.