بازي پارسيان شهر قدس و شهرداري ساوه لغو شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتســال دبيري تبريــز از حضور در رقابتهــاي ليگ برتر انصراف داده و امتياز خود را به پارســيان شهر قدس واگذار كرده، اين تيم در ليگ برتر جايگزين دبيري شده است. با توجه به اينكه تيم پارســيان هنوز مدارك خود را در كميته فوتســال كامل نكرده و همچنين كارت بازي اين تيم صادر نشــده بازي روز چهارشنبه اين تيم مقابل شــهرداري ساوه لغو شد و زمان اين ديدار متعاقبا اعام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.