پديدههای جديد در راه فجر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه فجرسپاسی شــيراز هم از طريق تســتگيری بازيكنانی را به خدمت گرفته اســت. ابوالفضل دستداران، علي خورشيدي،محمد احمدي، سعيد دهقاني، علي شــيباني، مهدي علمي، آرش زارع، ابوالفضل طاهري و سيدعبدالرحمن رضوي بازيكنانی هستند كه فصل آينده برای فجر به ميدان خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.