محسن يوسفي: دوری از فوتبال برايم سخت است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن يوســفي فصل گذشــته يكي از بهترينهاي پديده مشــهد بود. او اگرچــه در مقطعي محروم شــد و چند بازي را هم بــه خاطر مصدوميت از دســت داد اما گلهاي ارزشــمندي براي تيمــش زد و يكي از موثرترين بازيكنان اين تيم مشــهدي بود. يوســفي با عملكرد خوبي كه فصل گذشــته داشــت، با پيشــنهاد تمديد قرارداد مواجه شــد تا باز هم بماند اما قبل از اينكه فصل هفدهم شــروع شود مصدوم شــد تا چند ماهي از فوتبال دور باشد. محســن يوســفي كه از ناحيه مچ پا مصدوم شــد به خاطر اينكه بايد پايش را جراحي كند، حداقل ‪4 3،‬ ماه از فوتبال دور خواهد بود كه اين مســاله باعث شــد او فكر كند باز هم با بدشانســي بزرگي مواجه شــده. يوســفي در مورد مصدوميتش، شــرايط پديده مشــهد براي ليگ هفدهم ...و صحبت ميكند.

با بازيكناني كه پديده مشهد تا االن جذب كرده، فكر ميكنيد تمــام نقاط ضعف تيمتان پوشش داده شد؟

ما در تمام پســتها بازيكنــان خيلي خوبي داريم اما هنوز مشــكل تيم ما نداشتن مدافع وسط و مهاجم اســت كه اگر اين بازيكنان هم جذب شوند ميتوانيم در فصل هفدهم نتايج قابل قبولي داشــته باشيم.

ظاهرا اين فصل بودجه پديده مشهد بد هم نيست اما بازيكنان موردنظر كادرفني خواهان مبلغ زيادي شــدند كه اين مساله باعث شد تا االن نتوانيد مدافع و مهاجم موردنظر را جذب كنيد...

به نظر من بودجه ما نســبت به همه تيمهاي ليگ برتري حد وســط را دارد. شــايد پديده نتواند

2 سال گذشته را با اين درد بازي ميكردم چون نميخواستم تيم را تنها بگذارم. در واقع مشكل مچ پاي من يك آسيبديدگي قديمي بود كه بايد زودتر عمل ميكردم اما چون نميتوانستم از تمرينات و فوتبال دور باشم اين كار را به عقب ميانداختم. برايم سخت بود از فوتبال دور باشم و به همين دليل درد را تحمل ميكردم

قراردادهاي آنچناني ببندد اما فكر ميكنم مبلغهاي پيشنهادياش معقوالنه است.

يكي از شرطهاي رضا مهاجري براي ماندن در پديده اين بود كه با همه بازيكنان تســويه حساب شود. اين مساله انجام شد؟

هنوز تسويه حساب نشــده اما قرار است در يكي، ۲ روز آينده مطالباتمان پرداخت شود. بعد از آن هم تا قبل از شروع بازيها بخشي از مبلغ قرارداد امسالمان را بدهند.

حاال كه شما مصدوم هستي، فكر ميكني در صورتي كه ناصحي در زمين نباشد بازوبند كاپيتاني تيم را چه كسي به بازو ميبندد؟

نميدانم. من بعد از رضا ناصحي كاپيتان دوم بودم اما در تيم ما بازيكنان باتجربهاي مثل شــهاب گردان و معين عباســيان هســتند كه پارســال هم ميتوانســتند كاپيتان دوم باشند اما وقتي بازوبند به من رسيد هيچ اعتراضي نداشتند و لطفشان را نشان دادند. اين فصل هم به جز اين دوســتان، خلعتبري هم هســت كه تجربه بااليي دارد. حاال بايد ديد نظر كادرفني در مورد كاپيتان تيم به چه صورت است.

اين فصل خيلي از بازيكنان پديده مشهد معتقدند تيمتان ميتواند مدعي كسب سهميه آسيا باشد، فكر ميكني به اين هدف برسيد؟

اگر ۲ بازيكن مورد نظر تيم جذب شــوند ما ميتوانيم مدعي كســب سهميه آســيا هم باشيم. با اضافه شــدن بازيكناني مثل خلعتبري، اكبر صادقي، امين قاسمينژاد ...و ميتوانيم بهتر از قبل كار كنيم.

فكر ميكني كدام تيمها ميتوانند مدعي كسب قهرماني باشند؟

اســتقالل و پرســپوليس كه هميشه مدعي كسب قهرماني هستند اما به جز اين ۲ تيم، سپاهان هم اين فصل شــرايط خوبي دارد كه ميتواند براي قهرماني تــالش كند. بعد از آن تيمها، ذوبآهن هم شرايط مناسبي دارد كه در نهايت هم تيمهايي مثل ما، تراكتورســازي، فوالد خوزســتان هم ميتوانيم مدعي كســب سهميه آسيا باشــيم. البته بستگي به اين دارد كه چه بازيكناني را جذب كرده باشند. فوالد خوزســتان معموال بازيكنان خارجــي خوبي جذب ميكند كه البتــه اين فصل هنــوز بازيكن خارجي نگرفته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.