اوضاعسياهجامگاناززبانمديرعامل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد نوري هافبك تراكتورسازي تبريز اگرچــه در فصل گذشــته در مقطعــي مــورد كملطفــي بعضي از هــواداران اين تيم قــرار گرفت اما به خاطــر شــرايط خــاص تراكتوريها ترجيح داد در اين تيم بماند و كارش را در تبريــز دنبال كند. نوري كه قبال بــا يحيي گلمحمــدي كار كرده بود حاال خيلي خوشــحال اســت كه باز هم شاگرد اين سرمربي شده. هافبك تراكتورسازي تبريز در رابطه با شرايط تيمش ميگويد: «شرايط خوب است. تمرينات را طبق برنامه دنبال ميكنيم تا بــراي حضــور در هفدهمين دوره ليگ برتر آماده شويم. از لحاظ بازيكن در مضيقــه هســتيم اما بايــد با اين وضعيت كنار بياييم. امســال جوانان بيشــتري فرصت دارند خود را نشان دهند. بدون شك يحيي گلمحمدي امســال به اين بازيكنــان بها ميدهد و اين نفرات آينده تراكتورســازي را ميسازند.»

محمد نــوري فكــر ميكند در روزهايــي كــه تراكتــور نميتوانــد بازيكن بگيرد و شــرايط سختي دارد حمايت هــواداران ميتوانــد به تيم كمك كند تا به موفقيت برســند: «با توجه به محروميتي كه باشگاه داشت نتوانســتيم بازيكن جديدي بگيريم. در اين شــرايط كار ســخت است اما اميــدوارم هــواداران از مــا حمايت كنند تا بتوانيم عملكرد خوبي داشته باشيم.»

نــوري در مــورد اينكه امســال مســووليت بازيكنان باتجربه بيشــتر اســت، ميگويد: «با توجه به شرايط موجود و محروميت از نقل و انتقاالت نــه تنهــا بازيكنــان باتجربــه بلكه مســووليت كل تيم باال رفته اســت. يكي از سختترين سالهاي كاريمان را پيش رو داريــم و بايد تالش كنيم از اين آزمون ســخت ســربلند خارج شــويم. از هــواداران تراكتورســازي ميخواهم در ليــگ هفدهم همچون گذشــته از تيم خود حمايت كنند و حضور پرشوري در ورزشگاهها داشته باشــند تا بتوانيم به موفقيت برسيم و شرايط خوبي را رقم بزنيم.»

اوليــن جلســه تمريــن اســتقالل خوزستان با حضور ۷ بازيكن جديد همراه بود. آبيپوشان اســتقالل خوزستان بعد از ظهر سهشــنبه اولين جلســه تمريني را زيــر نظر عبدا... ويســي برگزار كردند تا بــه صورت رســمي كارشــان را براي ليگ هفدهم شــروع كنند. اولين تمرين استقالليهاي خوزستان با حضور ۷ بازيكن جديد همــراه بود. ميثــم دورقي (فوالد خوزســتان)، حكيم نصاري (صنعتنفت آبادان)، طالب ريكاني (سپاهان اصفهان)، عبــاس بوعذار (نفــت تهــران)، حجت اسالمي (ايرانجوان بوشهر)، رضا مرادي و سعيد زارع (فجرسپاسي شيراز) بازيكنان جديدي بودند كه در تمرين اول استقالل خوزســتان حضور پيدا كردند و همراه با تعدادي از نفرات ســال گذشــته اين تيم بــه تمريــن پرداختند. ميثــم دورقي و حكيم نصاري ســابقه حضور در استقالل خوزستان و قهرماني ليگ برتر با پيراهن

تيم فوالد خوزستان كه حضور پررنگي در نقل و انتقاالت تابســتاني داشته، امكان جذب يك بازيكن سهميه ليگ برتري ديگر را خواهد داشــت چــرا كه رحيــم زهيوي سهميه ليگ برتري محسوب نميشود. عقد قرارداد با شــش بازيكــن از بازيكنان حاضر در ليگ شــانزدهم به نامهاي ايمان مبعلي، رحيم زهيوي، پيمان شــيرزادي، علياصغر عاشــوري، حامد لك و اميــر زليكاني، اين تصور را به وجود آورده كه فوالد خوزســتان قــادر به جذب بازيكن ديگــري از ليگ برتر نيســت اما با توجه به اينكــه رحيم زهيوي در نيمفصل ليگ شانزدهم به الشحانيه قطر اين تيم را داشــتهاند اما ســاير بازيكنان جديــد بــراي اولين بار اســت كه لباس تيم آبيپوش جنــوب را به تن ميكنند. گفته ميشود به جز اين نفرات قرار است ســيدجالل عبدي و موسي كوليبالي هم به استقالل خوزستان برگردند. حاال بايد ديد ايــن بازيكنان كه قبال هم شــاگرد عبدا... ويســي بودند حاضرند با شــرايط خاص استقالل خوزستان كنار بيايند و به اين تيم برگردند يا نه. انتقال يافته بود، بازيكن سهميه ليگ برتري محســوب نميشــود و فوالديها ميتوانند يك بازيكن ليــگ برتري ديگر را به خدمت بگيرند. خبر تكميل فهرست فوالد خوزستان حتي اين شايعه را به وجود آورده بود كه قرار است نام ايمان مبعلي فعال به فهرست فوالد خوزستان اضافه نشود تا دوران مصدوميتش را به طور كامل پشت سر بگذراند و بعد از آن به فهرســت ملحق شود اما ظاهرا اين مساله هم صحت چندانــي ندارد چرا كه زهيوي با حضورش در ليگ قطر كمك كرد كه سهميه ليگ برتري به حساب نيايد و يك جاي خالي در اين فهرست به فوالديها بدهد.

رضا عنايتي مهاجم فصل گذشته صباي قم كه از فوتبــال خداحافظي كرده ظاهرا خيلــي زود دلش براي بــازي كردن تنگ شــده. عنايتي كه قبال يك بار خداحافظي كرد و برگشــت، دوســت ندارد اين بار هم چنيــن اتفاقي تكــرار شــود. وگرنه بدش نميآمد به پيشــنهادهاي اين فصل پاسخ مثبت دهد. رضا عنايتي درباره شــرايطش

علــي عباســي مديرعامــل باشــگاه ســياهجامگان اين روزها سخت در تالش است تا تيمي ببندند كه اين بــار در روزهاي پاياني ليگ برتر براي ماندن دســت و پا نزنند. عباسي درباره مسائل مالي سياهجامگان ميگويد: «خدا را شــكر توانســتيم تا اينجا بدهيهاي خود را پرداخت كنيم تا فصل جديد را بدون بدهكاري بــه اعضاي تيم آغاز كنيم. ســعي ميكنيم در ادامه فصل هم در حد توان خرج كنيم تا دوباره گرفتــار مشــكالت مالي نشــويم.» مديرعامل باشگاه سياهجامگان درباره برگزاري اردوي اين تيم در تركيه هم ادامه ميدهد: «مســائل مالي تيم حل شــده و طبق خواسته كادرفني ترتيب برگزاري اردويي را در تركيه دادهايم. اعضاي تيم عصر ديروز به تركيه رفتند و اردويي ۰۱ روزه را در اين كشــور برگزار خواهند كرد. در اين اردو با سه تيم خوب تركيهاي بازي خواهيم كرد اما فعال در حال رايزني هستيم تا بتوانيم حريفاني كه مد نظر كادرفني هســتند را راضي به انجام بازي دوســتانه كنيم.» عباسي درباره فعاليت اين تيم در پنجره نقل و انتقاالت تابستاني هم ميگويــد: «فعاليت ما تقريبا تمام شــده. تنها جذب يك مدافع باقي مانده كه در حال مذاكره بــا گزينههاي مطرح شــده توســط كادرفني هســتيم. با هراير مگويان صحبت كرديم اما به توافقي نرســيدهايم. در حال حاضر تمركز خود را روي صحبت با خانزاده گذاشتهايم تا بتوانيم قرارداد مدافع فصل قبلمان را تمديد كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.