ميثاقيان: اين فصل جايگاه بهتري كسب ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورسازي در اردوي تهران بازي دوستانهاي مقابل سپاهان برگزار خواهد كرد.

تراكتورســازي قرار اســت اردوي تداركاتــي خــود را از ۳۱ تا ۳۲ تير در تهران برپا كند و در اين مدت سه ديدار دوستانه مقابل نفت مسجدسليمان، تيم فوتبال اميد و سپاهان اصفهان پيشبيني كرده است. شاگردان يحيي گلمحمدي ۷۱ تيــر با نفت مسجدســليمان و ۰۲ تير با تيم اميد ديدار دوســتانه خواهند داشــت. تراكتورســازان در آخرين روز اردوي خــود در تهران هــم رودرروي ســپاهان قــرار ميگيرنــد. رويارويي تراكتورســازي و ســپاهان در يكي، دو فصل اخير حساسيتهاي خاصي داشته كه دليل آن هم قهرماني ســپاهان در ليگ چهاردهم است؛ زماني كه تراكتور و نفت تهــران براي قهرمانــي در اين رقابتها ميجنگيدنــد. به هر حال اين مســاله اگرچه هنوز در ذهن هواداران تراكتورســازي وجود دارد اما قرار است تيم قرمز تبريزي پيش از شــروع فصل بازي دوســتانهاي با ســپاهان داشــته باشــد تا هم حساسيتها نسبت به اين بازي كم شود و هم محكي جدي براي ليگ هفدهــم بخورند. بازي دوســتانه مقابل ســپاهان ميتواند كمك زيادي بــه تراكتور كند تا نقــاط ضعف و قوت خود را بيشــتر بشناســد چراكه از اين تيم زردپوش اصفهاني بهعنوان يكي از مدعيان كسب عنوان قهرماني در ليگ هفدهم نام برده ميشود كه بازي مقابل اين تيم قدرتمند كه سرمربي كروات در اختيار دارد، ميتواند محكي جدي براي قرمزپوشان تبريزي باشد.

بعــد از اينكــه بهنام بــرزاي از اســتقالل جدا شد و رسما اين خبر را اعالم كرد، گفته ميشــد اين بازيكن جوان در يك قدمي سايپا قرار گرفته و به زودي با تيــم علي دايي قرارداد امضــا ميكند. اين خبــر همچنان به قوت خود باقي اســت اما مديرعامل باشگاه ســايپا از آن اظهار بياطالعي ميكنــد. رضا درويش درباره شــايعه حضور بهنام برزاي در سايپا ميگويد: «تا اين لحظه كه من با شــما صحبت ميكنم علي دايي هيچ درخواســتي بــراي جذب برزاي نداشــته و ما هم طبيعتــا هيــچ صحبتي بــا او انجام نداديم. اين چند روز كه تعطيلي بود و تيم هم فعال در اردبيل حضور دارد. اگر علي دايي از ما بخواهد با بازيكنان مورد نظرش مذاكــره ميكنيم. علي دايي فهرستي را قبال به ما اعالم كرده بود اما نفرات آن فهرست پايان يافت و اگر بازيكن جديدي ميخواهند بايد اعالم كنند تا بــراي مذاكره و جذب آنها اقدام كنيم.»

بــا ايــن اتفاقات حــاال بايد ديد نظر علي دايــي در مورد جذب بهنام برزاي به چه صورت است. سايپا امروز از اردوي ســرعين برميگردد و يك هفته در تهران اســت كه بعيد نيست در اين زمان برزاي با دايي مذاكرهاي حضوري داشته باشد.

اكبر ميثاقيان ســرمربي سياهجامگان مشــهد كه اين فصل بيشتر به دنبال نشان دادن اســتعدادهاي فوتبال مشهد است، به ســراغ بازيكنان نامي نرفته و قصد دارد باز هــم با جوانها كار كنــد. ميثاقيان با اينكه جوانان زيادي به تيــم اضافه كرده اما اميد زيادي به موفقيت ســياهجامگان دارد و فكر ميكند تيمش در فصل هفدهم رتبه بهتري نســبت به سالهاي گذشــته كسب خواهد كرد. ســرمربي ســياهجامگان مشهد درباره وضعيت تيمــش ميگويد: «خدا را شــكر همه چيز خوب پيش مــيرود. تمرينات را به صورت منظم پيگيــري كرده و خودمان را آماده مســابقات پيــش رو خواهيم كرد. بازيكنــان بومي زيــادي در تيــم داريم و عــالوه بر آنها، چند بازيكن جوان هم كه در آزمايشها شركت كرده بودند به تيم اضافه شــدند. ما نميتوانستيم خريدهاي سنگين انجــام دهيم و در حــد بضاعتمان بازيكن گرفتهايم.» سياهجامگان مشهد در يكي، دو فصل اخير با مشكالت مالي زيادي دست و پنجه نرم كرد. مشكالتي كه باعث شد خيلي از بازيكنان و مربيان در اواســط كار از تيم جدا شــوند و بروند. اكبر ميثاقيان در مورد اين مشــكالت توضيح ميدهــد: «خودتان شــاهد بوديد كه سياهجامگان دو سال اخير در بازي پاياني در ليگ برتر باقي ماند. امسال ســعي خواهيم كرد اين مشكالت را نداشته باشيم. بضاعت مشــهد باالتر از اين جايگاه است و تالش ميكنيم رتبه بهتري به نسبت سالهاي گذشته به دست بياوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.