گلمحمدي: تراكتور بازيكنان فهميدهاي دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صحبت از جام گرفتن خيلي زود است

يحيي گلمحمدي سرمربي تراكتورسازي تبريز ميداند اين فصل شرايط ســختي دارد اما اگر با اين شــرايط تراكتور را به موفقيت برساند محبوبيت خاصــي در بين هواداران پرشــمار اين تيم قرمز تبريــزي پيدا خواهد كرد. گلمحمدي با اشاره به شرايط تيمش ميگويد: «در فاز دوم تمريناتمان قرار داريم و بچهها باانگيزهاي خوب كارشان را انجام ميدهند. خيلي از بازيكنان شــرايط خوبي نداشــتند اما رفتهرفته وضعيت بهتري پيدا ميكنند. امروز (پنجشــنبه ۸ تيرماه) در ديداري تداركاتي بــه مصاف تيم منتخب آكادمي ميرويم كه پس از اين بازي، مرحله دوم تمرينات تراكتورسازي هم به پايان ميرسد. خوشبختانه از نظر امكانات و سختافزار شرايط خوبي داريم كه جا دارد از اين بابت از باشگاه تشكر كنيم.» سرمربي تراكتورسازي با بيان اينكه بازيكنان، شــرايط تراكتورسازي را درك كردهاند، ادامه ميدهد: «چيزي كه در حــال حاضر براي ما مهم اســت، انگيزه بازيكنان و تالش آنها اســت كه همين مســاله و روند هم در حال تحقق است. خوشــبختانه بازيكنان فهميده و باشــخصيتي داريم كه شرايط حاكم بر تراكتورسازي را درك كردهاند و با جان و دل تمرين ميكنند.»

يحيي گلمحمدي در مــورد اردوي پيش فصل اين تيم هم ميگويد: «فكر ميكنم اردوي تركيه به خاطر برخي مســائل امنيتي لغو شــد و مــا همين اردو را به تهــران منتقل كرديم تا بتوانيــم بازيهــاي تداركاتي بيشــتري برگزار كنيم. ســعي داشتيم اردو را در جاي خنكتري برگزار كنيم اما در اين صورت نميتوانســتيم ۳ بازي تداركاتي را در دستور كارمان قرار دهيم.» گلمحمدي در مورد تمديد قرارداد مجيد صادقي پزشــك تراكتورســازي كه مورد توجه باشگاه پرسپوليس هم قرار گرفته بود، توضيح ميدهد: «با توجه به شرايطمان، دوست داشــتيم آقاي صادقي در تراكتورسازي بماند چراكه تعلق خاطر دوطرفهاي ميان بازيكنان و پزشــك تيم وجود داشت. ما هم به همين خاطر تمام تالشمان را كرديم تا آقاي صادقي در تبريز بماند كه خوشبختانه اين اتفاق هم رخ داد.» سرمربي تراكتورسازي تبريز درباره پيشبيني خود از شرايط تيم در ليگ هفدهم ميگويد: «براي صحبت از جام خيلي زود است و همه هم شــرايط سخت تراكتورسازي را ميدانيم اما همانطور كه قبال گفتهام تمام تالشمان را به كار خواهيم گرفت كه بهترين نتايج را كســب كنيم. تنها كاري كه از دســت ما برميآيد اين اســت كه سخت كار كنيم و كم نگذاريم، همه بچهها هم همينطور هســتند و مطمئن هســتيم موفقيت را هم در پي خواهد داشــت. به آينده و جواناني كه به تيم اضافه شــدهاند اميدوار هستيم. فكر ميكنم هنوز به ۰۵ درصد از برنامهريزيهايمان نرسيدهايم، راه سختي در پيش داريم و بايد بيشــتر تمرين كنيم. اردوي تهران و بازيهاي تداركاتي هم كمك ميكنند به شرايط بهتري دست پيدا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.