تالش هواداران مشهدی براي تغيير نام سياهجامگان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمعي از هواداران ابومسلم خراسان، طي بيانيهاي خطاب به مسووالن اين استان درخواست كردند نام ابومسلم دوباره در اين استان احيا شود و سياهجامگان بتواند با اين نــام در ليگ برتر هفدهم شــركت كند. به گزارش ورزش سه، در بخشي از اين پيام كه خطاب به مســووالن استان خراسان است، آمده: «قطعا و حتما فوتبال و ورزش، نقش بينظيري در ايجاد شــور، نشــاط و حفظ وفاق ملي، اســتاني و شــهري دارند. بدون شك از تاثير شگرف فوتبال در جامعه باخبر هستيد. مردم يك كشــور يا يك استان، با گرايشها و ســاليق متفاوت در زير پرچم يك تيــم فوتبال در كنارهم نشســته و با پيروزياش شــاد و پس از شكست غصهدار ميشــوند. پرچم و نماد هر تيمي، نشــاني نوســتالژيك براي مردم هر خطه دارد كه ريشــه آن، در خاك حاصلخيز ورزش هر منطقه نفوذ كرده است.

براي مثــال هيــچ چيز جــز پرچم تراكتورســازي در تبريــز، صنعتنفت در آبادان، نســاجي در مازندران، ســپاهان در اصفهان ...و نميتواند زمينهســاز وحدت و همبســتگي مردم آن ديار اعــم از جوان و ميانسال و زن و مرد شود. بايد بپذيريم كه نامهاي نوظهور هيــچگاه قدرتي اينچنيني بــراي متحد ســاختن مــردم نداشــته و نخواهند داشــت. نگاهي به اســم تيمهايي ماننــد پيروزي، تــام و پلياكريل اصفهان، اســتيلآذين تهــران، داماش گيــالن ...و گواهي بر اين ادعاســت. در استان پهناور خراسان بزرگ نام ابومسلم خراسان حسي نوســتالژيك در قلبهــا ايجــاد ميكند و يادآور خاطراتي تلخ و شــيرين اســت، لذا عاجزانــه تمنا داريم بــه مقولهاي اينچنين مهم براي ورزشدوســتان خراسان بزرگ، سياسي و جناحي نگاه نكنيد و اجازه دهيد نام ابومســلم دوباره در ليــگ برتر فوتبال بدرخشــد. همانطور كه بعد از چند ســال حضور تيم سياهجامگان در ليگ برتر كشور، هنــوز طرفداران اين تيم در اســتاديومها، ابومسلم را فرياد ميزنند. بدون شك مردم واليتمدار خراســان بزرگ لحظهاي الطاف امام رضــا (ع) را فراموش نميكنند و هيچ اتفاقي نميتواند از عشــق مردم به واليت و امامت بكاهد. كافي اســت براي اثبات اين ادعا به شــعار «اين تيم تيم شيرانه، يا امام رضــا »)ع( گوش فرا دهيد كه هر لحظه در هنگام برد و شكست، هواداران سياهجامگان فرياد ميكنند.» قبال هم در مورد تغيير نام تيم ســياهجامگان بحثهاي زيادي صورت گرفــت و حتي يكي، دو بــار هم كار كامال جدي پيش رفت امــا در نهايت اين تيم با همان نام ســياهجامگان كار خود را دنبال كرد. حاال بايد ديد با بيانيهاي كه هواداران مشــهدی صادر كردهاند نام ســياهجامگان تغيير خواهد كرد يا اينكه اين مســاله هم مثل قبــل در حد يك پيــام خواهد بود و تغييري ايجاد نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.