عنايتي: برای بازگشت به فوتبال وسوسه شدهام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از خداحافظي از فوتبال ميگويد: «اين روزها براي من به سختي ميگذرد و اولين ســالي اســت كه بدون تيم بودن را تجربه ميكنم. ۰۲ســال در اين مقطع هميشه در شرايط تمرين و اردو قرار داشتم اما امسال وضعيت متفاوت اســت. چند روز پيش در ســالگرد مرحوم غياثيان از مربيان فوتبال مشــهد در قالب دو تيم به ميــدان رفتيم كه من فوتباليســتهاي مشهدي را ديدم و روز خوبــي بود. در آن بــازي هم دو گل به ثمر رســاندم. شايد باورتان نشود ولي در هفتههاي اخير دو پيشــنهاد داشتم كه آنها را رد كردم. وسوسه شــده بودم كه دوباره بازي كنم ولي به هر حال بايد با اين شرايط كنار بيايم چون ديگر از فوتبال خداحافظي كــردهام.» عنايتي در رابطه بــا اينكه چه برنامهاي براي مربيگري دارد، ادامه ميدهد: «منتظرم كالسهــاي مربيگري درجه A آسيا شروع شود تا در اين كالسها شركت كنم. از طرفي مشغول برنامهريزي هستم تا در يكي، دو ماه آينده يكي، دو سفر خارجي داشته باشم و در كالسهاي مربيگري چند دوره را پشت سر بگذارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.