حسيني: به خاطر رفاقت با يحيي به تراكتور رفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبي حســيني بعد از يك نيمفصل دوري از يحيي گلمحمدي و البته تجربــه كردن ســرمربيگري در ذوبآهن اصفهان باز هم بــه يار ديرينه خود برگشت و دســتيار گلمحمدي در تراكتورســازي تبريز شد. حسيني كه در ذوبآهن، نفت تهران و پرســپوليس سابقه دســتياري يحيي گلمحمدي را داشت، با وجود اينكه از سوي پيكان پيشنهاد دستياري مجيد جاللي را داشت، اين پيشــنهاد را رد كرد تا در نهايت در كنار يار ديرينهاش قرار بگيرد. البته حسيني در ابتدا با پيكان به توافق رسيده بود و حتي يك روز هم در تمرينات اين تيم حضور داشت اما ظاهرا پيشنهاد سرمربيگري تيم خونه به خونه باعث اين جدايي شد كه با باشگاه بابلي هم به توافق نرسيد. مجتبي حسيني كه به كادرفني تراكتورســازي تبريز اضافه شده در مورد همكاري مجددش با يحيي گلمحمــدي ميگويد: «يحيي از دوســتان خيلي خوب و قديمي من اســت كه ســالها در كنار هــم فعاليت كردهايم. من با توجه به شــرايطي كه پيش آمد براي كمك و همكاري دوباره با عقد قرارداد يكســاله راهي تبريز شدم تا انشــاءا... با كمك خداوند بتوانيم كمك حال تراكتورسازي باشيم.» حسيني درباره شــرايط تراكتورسازي تبريز هم ادامه ميدهد: «متأسفانه تراكتورسازي اين روزها با محروميت جذب بازيكن روبروست در حالي كه در برخي پستها بازيكنان كليدي از آن جدا شــدهاند. من امروز به تبريز ميروم تا با شركت در تمرينات تاكتيكي تراكتورسازي نفرات جوان را مورد ارزيابي دقيقتر قرار دهم. تراكتورســازي از تيمهاي باريشه و بااصالت فوتبال است كه اميدوارم با كمك همه مســووالن استاني بار ديگر شاهد شور و هيجان منحصر به فرد هواداران اين تيم در مسابقات داخلي و خارجي باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.