پيشبيني مصدوميت با مايكروسافت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مايكروسافت با طراحي يك سامانه تجزيه و تحليلي، دانش عظيم خود را به حوزه ورزش ســوق داده است. ماشين تجزيه و تحليلي جديد مايكروسافت ميتواند با پيشبيني مصدوميتهاي پيشروي ورزشكاران به تيمهاي ورزشي كمك كند و عملكرد فردي ورزشكاران را هم بهبود بخشد. مايكروسافت نخستين سامانه ورزشــي خود را ديروز معرفي كرد؛ سامانهاي كه كمك به تيمهاي ورزشي را توسط بهبود عملكرد اعضاي تيم با استفاده از فناوري يادگيري ماشــين هدف قرار داده است. اين ســامانه توسط گروه «مايكروسافت گاراژ» كه مسووليت ابداع نوآوريهاي بينظير را بر عهده دارد، ابداع شده است. اين سامانه براي شناخت بيشتر مربيان نسبت به شرايط ورزشكاران خود طراحي شــده و با اطالعات گستردهاي كه از هر بازيكن به مربي ميدهد، كمك ميكند تا مربــي بتواند روشهاي متفاوتي را در مواجهه با شــرايط مختلف اتخاذ كند. اين سامانه بر اســاس آخرين آمار و اطالعات عملكردي بازيكن، هشدار ميدهد كه او در معرض مصدوميت قرار دارد. شــركت مايكروســافت اعالم كرده يكي از مزيتهاي اصلي اين ســامانه برخورداري از ابزار تجاري اختصاصي مايكروسافت است. جف هنســن مديركل مايكروســافت گفته: «تصور كنيد از اين پس در شرايط سخت و پيچيده به جاي تصميمات ريسكي بتوانيد قاطعانه و با اطمينان تصميم بگيريد. جايي كه برد و باخت را وزش باد، ســوخت و ساز بدن ورزشكاران و 30 دقيقه زودتر به رختخواب رفتن آنها رقم ميزند.» در حال حاضر تيم رئال سوسيهداد از اين سامانه بهره ميبرد اما هدف مايكروسافت گسترش اين فناوري ميان همه حرفهايها و وارد كردن آن به مراحل ديگر نظير استفاده در مدارس ورزشي آماتور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.