جامي كه ربوده شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ژوزه مورينيو و اندي ماري در تبليغ جالبي براي يكي از كمپانيهاي خودروسازي حضور يافتند. هم ماري و هم مورينيو حضور فعالي در تبليغات دارند و اين بار به طور مشترك در تبليغ جالب كمپاني جگوار حضور يافتند. در اين تبليغ، ماري به همراه جام قهرماني ويمبلدون با اتومبيل خود به يكي از آكادميهايش سفر ميكند، جام را براي بچههايي كه در آكادمي حضور دارند به نمايش ميگذارد و آنها هم سعي ميكنند طرحي مشابه آن را بكشند. در اين ميان مورينيو به دو نفر از بچههاي آكادمي ماموريت داده كه جام واقعي را براي او بياورند و يكي از ماكتهاي جام را كه خودشــان در كالس درســت و بستهبندي كردهاند، به جاي جام اصلي تحويل اندي بدهند. ماري هم پس از اينكه كمپاني خودروسازي اتومبيل او را در شهري ديگر تحويلش ميدهد، با جام تقلبي روبهرو و متحير ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.