جوانترين تراكتورسازي تاريخ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ديگر از آن بازيكنان باتجربه و نامهاي بزرگشــان خبري نيست. حاال تراكتورســازي است و يك مشت بازيكن جوان پرانگيزه كه قرار است پرطرفدارترين تيم تبريز را ســرپا نگه دارند. همينها هستند كه بايد پيشبينيها درباره ناكامی تراكتورسازي را به هم بزنند و بشوند عصاي دست يحيي. اين بازيكنان همه دارايي يحيي گلمحمدي هستند. بازيكناني كه خيليهايشان از تيمهاي پايه تراكتورسازي آمدهاند و بعضي هــم از فصل پيش در اين تيم حضور دارند. در واقع محروميت تراكتورســازي از جذب بازيكن جديد اســت كــه يحيي را به اين جوانگرايي اجباري و ناخواســته مجبور كرده اما اين دليل خوبي براي نااميدياش نيســت. اتفاقا برعكس؛ آقاي سرمربي هم مثل بازيكنانش با يك دنيا انگيزه به ميدان آمده و دلخوش است به همين جوانها: «بازيكناني كه از تيمهاي پايه باشگاه به تيم اصلي آمدهاند، بچههاي خوب، توانمند و فهميدهاي هستند كه شرايط را خوب درك كردهاند، اميدوارم لياقتشان را نشان بدهند و به قول معروف كار را بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.