دروازههاي مطمئن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در فصلي كه گذرانديم، هيچ دروازهاي مانند نداشت. اگر چه در اشتباههاي عجيب و غريب، هيچكدام برتر از ديگري نشان نميدادند. امســال اما داســتان كمي فرق كرده و ديگر هيچ دروازهاي خالي نيست. شــايد بتوان گفت كه در فصل پيشرو، تيمها يك جورهايي آسودهخاطرند از دروازهها و دروازهبانهايشان. در پرسپوليس همه نگران عليرضــا بيرانوند بودند كه پيشــنهاد نه چندان جالــب فنرباغچه وسوســهاش كــرده بود اما باشــگاه چون نتوانســت مظاهري را بگيرد، جدايي او را نپذيرفت. استقالل هم با مهدي رحمتي خيالش را راحت كرده اســت. درســت برعكس تراكتورســازي كه محمدرضا اخباري را از دست داد و محروميتش هم اجازه جذب يك دروازهبان جديد را به اين باشگاه نميدهد. در فصــل پيــشرو، فرزيــن گروســيان دروازهبــان اول تراكتورســازي خواهد بود و يحيي گلمحمدي كه با معرفي بيرانونــد و مظاهــري در نفت و ذوبآهن ثابــت كرده هنر ويژهاي در رو كردن دروازهبان جديد دارد، اميدوار اســت كه از اين امتحان هم سربلند بيرون بيايد و گروسيان روسفيدش كند. رشيد مظاهري يك فصل ديگر با ذوبآهن قرارداد دارد و شــماره يك اين تيم در فصل آينده خواهد بود. اگر چه اين باشــگاه محمدباقر صادقي را هم برگرداند تا خيالش از بابت دروازه راحت باشد. لي اوليويــرا برزيلي كه در ليگ شــانزدهم دروازهبان اصلي ســپاهان بود و هميشــه مورد انتقاد، تاييديه كرانچار را هم گرفته و قرار است همچنان در دروازه تيم زردپوش اصفهاني بايســتد. دروازهبان اول و كاپيتان پيكان در ليگ شانزدهم، رحمان احمدي 37 ســاله بود كه جايگاهش در فصل آينده هم تغيير نخواهد كرد. اســتقالل خوزستان دلخوش است به قراردادش با وحيد شيخويســي كه اتفاقا از شرايطش در اين تيم اصال رضايت ندارد. اگر ويســي بتواند او را به ماندن متقاعد كند كه هيچ وگرنه بايــد به فكر جذب يــك دروازهبان جديد باشــد. از قرارداد فرناندو دخســوس با گسترش فوالد هم يك فصل ديگر باقي مانده. با ايــن حال از تبريز خبرهايی مبنــي بر جدايي اين دروازهبان به گوش رسيده است. اگر دخسوس برود، كوروش ملكي ميشــود دروازهبــان اول اين تيم. نفــت تهران فعال وضعيت روشني ندارد. ايــن تيم با ميالد فراهاني قهرمان جام حذفي شــد اما بايد ببينيم چه كســي سرمربي ميشود و تصميمش براي دروازه چه خواهد بود. پديده در ليگ شانزدهم از مجتبي روشنگر و شهاب گردان استفاده كرد. اما حاال كه روشنگر رفته، گردان دروازهبان اول خواهد بود. وحيد طالبلو و مهرداد طهماسبي كــه دروازهبانهاي فصل پيــش فوالد بودنــد، مصدوماند و سيروس پورموسوي ترجيح داد شماره يك را بسپرد به حامد لك. حسن هوري كه از صنعتنفت آبادان رفت، دستكشهاي او را به ناصر ســاالري دادند اما حاال كه داود نوشيصوفياني هم به آبــادان رفته بايد ببينيم انتخاب كمالوند چه كســي خواهد بود. علي دايي و ســايپا از بازگشت محمدرضا اخباري آسودهخاطر بودند كه جدايي لك را به سادگي پذيرفتند. رضــا ناصري و مســعود همامــي دروازهبانــان فصل قبل ســياهجامگان بودند و اين تيم محمدحسين عينافشار را هم برگرداند تا انتخاب براي ميثاقيان ســختتر شود. ابتدا ناصر ســاالري پارسجنوبي را به مقصد آبادان ترك كرد و بعد هم داود نوشيصوفياني. تارتار اما به جاي آنها تنها يك دروازهبان جذب كرد؛ محسن فروزان. ســپيدرود تازهوارد هم با محمد حسيني كه در ليگ يك دروازهبان اصلياش بود، به ليگ برتر آمده است. ترسوها كري نميخوانند نايــب قهرمــان MMA جهــان به كريخوانــي رقيب آمريكايــي خود واكنش نشــان داد. امير علياكبري نايب قهرمــان MMA جهان اوايل مــرداد در دومين مبارزه رسمي خود در ســال جديد مقابل تيلور كينگ آمريكايي قــرار ميگيرد. آنهم در حالي كه كينگ بيش از هر رقيب ديگري بــراي علياكبري كري خوانده. او حتي در صفحه شــخصي خود عكســي با اسلحه منتشــر كرد و به زبان فارســي خطاب به حريف ايرانياش نوشت: «شما در حال رفتــن براي مردن!» اين كريخواني را اما امير علياكبري بيپاســخ نگذاشته: «كسي كه ترســو باشد، حرفش را به جــاي رينگ در صفحــات اجتماعي ميزنــد و با عكس اســلحه كري ميخواند. تيلور مطمئن باشــد روز سختي برابر من خواهد داشــت.» علياكبري همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مراسم وزنكشي با اين فايتر هم درگير ميشــود يا نه، گفته: «قبليها كه نصف فايتر رجز نخواندند، آن بال سرشان آمد. مطمئن باشيد در همان روز وزنكشي از خجالتش درميآيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.