داستان يك آشتی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

گــوش ايوانــدر هاليفيلد شــايد هنــوز تيزي دندانهاي مايك تايسون را احساس ميكند؛ اگر چه دقيقا 20 ســال بعد از آن مسابقه جنجالي، اين دو قهرمان مشتزني با هم آشتي كردند. روز هفتم تيرماه 1376 بود كه تايســون و هاليفيلد در السوگاس مقابل هم قرار گرفتند. در مســابقهاي كه با شعار «استوار و خشمگين» برايش تبليغ كرده بودنــد اما در تاريخ «مبارزه گاز» لقــب گرفــت. ايــن مســابقه اوج بدنامي مشــتزني بود كه پيش از آن هم بــه «بدترين مرد روی زمين» ميشــناختندش. حركتي كه تايســون يا به قول طرفدارانش «مايك آهنين» در ايــن مســابقه انجام داد، همــه جنجالهاي پيشين او را به فراموشي سپرد. همين كه راند ســوم آغاز شــد، تايسون سرش را به ســمت گوش راســت هاليفيلد برد و با گاز گرفتن قسمت بااليي گوش او، تكهاي از آن را با دندان كند و روي رينگ انداخت. هاليفيلد مانند يك شير زخمخورده از درد باال و پايين ميپريد و دو امتياز از تايسون كسر شد. مبارزه ادامــه پيدا كرد و آنها رانــد را به پايان رساندند اما وقتي پزشكان ميزان آسيب وارده به گوش هاليفيلد را گزارش كردند، داور تايســون را بازنده اعالم كرد. تايســون بعدها در مورد اين حركتش گفت: «وقتي هاليفيلد با ســر به باالي چشــم راســتم ضربه زد به خودم گفتم اگر او ميخواهد ماننــد دعواهاي خياباني مبارزه كند، من هم ميتوانم.» اين هم اما رفتار ناشايســت تايسون در مبارزه با هاليفيلــد را توجيه نكرد. بــه همين خاطر او 3 ميليــون دالر جريمه و محكوم به انجام خدمات اجتماعي شد و پروانه فعاليتش در بوكس هم به حالت تعليق درآمد. هــر چند يك ســال بعــد و با دادخواســت در كميســيون ورزشــي ايالت نوادا بار ديگر اجازه مبــارزه پيدا كرد. كينه تايســون و هاليفيلد اما خيلي به درازا نكشــيد. هاليفيلد در يك برنامه تلويزيوني اعالم كرد كه رفتار تايســون را درك ميكند و او را ميبخشــد. تايســون هم در يك برنامه زنده از او عذرخواهي كرد. همچنين در مراســم معرفــي هاليفيلد در تاالر مشــاهير بوكس، تايسون از او با عنوان «دوست مــن» و «يكي از بزرگتريــن قهرمانهاي دنيا» يــاد كرد و گفت كه آنها هــر چند وقت يك بار همديگــر را مالقات ميكننــد. آن تكه از گوش بريده شــده هاليفيلد هم كه توسط داور مسابقه از روي رينگ برداشــته شده بود، بعدا به دست پزشكان پيوند زده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.