پاسخ قطر به يك اتهام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پس از اينكه روزنامه آلمانــي بيلد اعالم كرد به گزارش 403 صفحهاي و كامل مايكل گارســيا- پيش از استعفايش از كميته اخالق فيفا- دسترسي پيدا كرده است، فيفا به منظور شفافسازي اين گزارش را به طور كامل اما در سه بخش در سايت رسمي خود منتشر كرد. پيش از اين و در سال 2014 جزييات مختصري از اين گزارش منتشر شده بود كه جنجال زيادي هم به پا كرد؛ به اين دليل كه اتهام فساد در فرآيند مناقصه و اعطاي ميزباني جامهاي جهاني 2018 و 2022 را مطرح كرده بود. برخي از جزييات جديدي كه بيلد منتشــر كرده، عبارتند از پرداخت 2 ميليون دالر به دختر 10 ســاله يكي از مســووالن فيفا، پرواز سه نفر از اعضاي كميته اجرايي فيفا به منظور حضور در جشــني در ريودوژانيرو توســط جت شخصي متعلق به اتحاديه فوتبال قطر آنهم درســت پيش از معرفي ميزبان جام جهاني 2022 و تأثيرگــذاري آكادمي اســپاير قطر در آراي اعضــاي فيفا براي اعطاي ميزباني جام جهاني .2022 كميته عالي تحويل و ميراث قطــر اما در واكنش به اين اتهام، گفته كه چيزي نگرانش نميكند: «با وجود اينكه روي زمان انتشــار اين گزارش بحث داريم اما از انتشار آن اســتقبال ميكنيم. ما بر اين باوريم كه وسعت همكاريمان با اين تحقيق و نتيجه آن، اثباتي بر درستي مناقصه ميزباني جام جهاني 2022 است.» در گزارش گارســيا آمده كه قطر شايد نتواند به استانداردهايي كه در آييننامه كميته اخالقي فيفا و يا آييننامه مناقصه اعطاي ميزباني جام جهاني آمده، برسد كه اين مساله در سايه همكاري قطر كشف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.