درس مردانگي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ايــن تصوير، 27 ســال پيش در هميــن روزها به ثبت رســيده. تنهــا چند روز بعــد از زلزله رودبار كه حتي مجــال نداد آنها كه پاي تلويزيونهاي ســياه و سفيد قديمي ســوت آغاز بازي برزيل و اســكاتلند در ورزشــگاه دل آلپي تورين توسط كهل اتريشي را شنيدند، پايان اين بازي و يا حتي گل مولر در دقيقه 80 را ببينند. نيمي از بازي گذشــته بود كه زلزله 7/3 ريشتري بيش از صد هزار واحد ساختماني را بر سر مردم رودبار و روستاهای اطراف آن فرود آورد، 37 هزار كشته بر جاي گذاشت و 400 هزار نفر را بيخانمان كرد. بعد از آن اتفاق، هيچكس آرام و قرار نداشــت. از جمله علي پرويــن كه براي جبران يكي از بزرگتريــن زلزله های ايران تالش ميكــرد. براي همين بود كه تنها چند روز بعــد از آن زلزله و در جريان يكي از بازيهاي فوتبال، به ميان تماشــاگران رفت و براي كمك به زلزلهزدهها، اين كيسههاي نايلوني را پر از پول كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.