ادامه داستان ياغيها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«انتقالي در كار نيســت» تيتري بود كه درشتتر از بقيه روي جلد رفت و ماجراي انتقال مهدي طارمي و رامين رضاييان به ريزهاسپور را حكايت ميكرد. خداحافظي مســي از تيمملي آرژانتين را هم با انتشار چهره گريان او و ايــن نقل قول كــه «تيمملي براي من تمام شــد» روي جلد برديم. شــكايت پرســپوليس از كنعانيزادگان هم ديگر خبر مهم آن روز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.