ركورددار حراجي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينها كفشهاي مايكل جردن در المپيك 4891هستند كه به فروش گذاشــته شــد و ركورد قيمت در حراجيها را شكست. كفشهاي جردن با قيمت 190 هزار و 372 دالر فروخته شــد و اين بيشترين قيمتي اســت كه تاكنون يك جفت كفش در حراجيها فروخته شده. جردن اين كفشها را در فينال المپيك 1984 پوشــيده بود كه در آن بازي تيمملي بســكتبال آمريكا 96 بر 55 اســپانيا را شكســت داد و طال گرفت. اين كفشها متعلق به شخصي بوده كه آن را از خود جردن دريافت كرده و امضايي هم از او بر روي كفش گرفته اســت. گرانترين كفشي كه پيش از اين در حراجي فروخته شــد، متعلق به يك جفت كفش ديگر از مايكل جردن بوده كه به قيمت 104 هزار و 765 دالر فروخته شد و متعلق به بازي فينال ليگ بسكتبال آمريكا در ســال 1998 بود. لباسهاي جردن در المپيك 1984 هم 273 هزار و 904 دالر فروخته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.