ميالد محمدي در بهشت اروپا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بنا بر روال تكراري هر ســال، تيمهاي روســي به نقاط خوش آب و هواي اروپا ســفر كردهاند تا اردوهاي آمادهســازي پيش فصل خود را برگزار كردنــد و براي آغاز زودهنگام اين فصل از رقابتهاي ليگ روسيه آماده شوند. يكي از اين تيمها هم «احمد گروژني» يا همان ترك گروژني ســابق اســت كه با سفر به شمال اتريش، اردوي آمادهسازي خود را در يكي از بهترين و زيباترين مناطق اين كشور برپا كرده. ميالد محمدي مليپوش ايراني احمدگروژني بهعنوان يكي از آخرين بازيكنان حاضر در اين اردو، روز سهشــنبه خود را به كادر فني اين تيم معرفي كرد تا تمرينات پيش فصل در سال منتهي به جام جهاني را آغاز كند. ســايت باشــگاه روســي با انتشــار تصاويري از تمرينات تيم احمد گروژني، نمايي زيبا از محل اردوي اين تيم را روي خروجي خود قرار داده و نوشته كه بازيكنان به دليل زيبايي كمنظير اين منطقه، به آن بهشت اروپا ميگويند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.