فرق غوره با مویز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين آقاي كينگزلي كومان بازيكن هنوز غوره نشــده مويز شــده فوتبال اروپا ديروز به علت كتك زدن اهل منزل تشــريف برده دادگاه و كالنتري! خدا پاي هيچ كدام از بازيكنهــاي ليگ برتري ما را به كالنتري باز نكنــد. جدا بازيكنان جا افتاده مــا كجا و بازيكنهاي تازه كار اروپايي كجا! برادران! راه در كالنتري نيســت. بازيكنهــاي ليــگ برتري ما يك بار هم پايشــان به كالنتري باز نميشود. چرا؟ چون صاف ميروند دادگاه خانــواده طالق و بعدش هم خــالص! حاال اين آقاي كومــان كم تجربه اول ميزند بعدش ميرود كالنتري بعدش بايد هم خســارت بدهد هم خدمات عمومي از خــودش در بكند بعد كلي بايد خرج كند ناز طرف را بخــرد بعد اين نازها به طرف مــزه ميكند دفعه بعد يك دعواي بزرگتر راه مياندازد و دوباره همين مسير تكرار ميشود تا آخرش كه يك پول هنگفتي را پياده شــود و ماجرا از اســاس به هم بخورد! حاال اگر مثل بعضي بازيكنهای ما زرنگ بود همان اول كار خودش را راحــت ميكرد. از قديم هــم گفتهاند گرهي را كه ميشود در محضر باز كرد در كالنتري باز نميكنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.