بار دراماتیك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين روزها همه گير دادهاند به كمپ فقرزده استقالل و تمرين خريدهاي ميلياردي در اين كمپ! حقيقتش من خيلي وقت اســت نرفتهام آنجا ولي تا جايي كه يادم ميآيــد كمپش مخروبه و فقرزده نبود. چمنش يكدست بود و فقط مشكل سكو داشت كه آن را هم ساختند. حاال در اين چند سال بر كمپ چه گذشته كه شده فقرزده و مخروبه و جنگ زده معلوم نيست! دفعه قبل بچهها گفتنــد داخلش مرغداري هم زده اند! عيــن اين فيلمهاي خارجي يكــي دو تا كارگاه زيرزميني توليد پوشاك با حضور كارگران غيرقانوني و زيرزميني هم داخلش افتتاح شود كه كميسر ناوارو بيفتد دنبال پروندهاش بــار دراماتيك ماجرا تكميل ميگردد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.