از تكواندو به فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــبكه ورزش ســاعت 14:30 مســابقات تكواندو قهرماني جهان در كرهجنوبي را پخش ميكند و شــبكه ســه ساعت 22:30 بازي آلمــان- مكزيك در نيمهنهايي جام كنفدراســيونها را. جمعه هم مســابقات تكواندو قهرماني جهان در كرهجنوبي ســاعت 14:30 و فينال فوتبال قهرماني 21 سال اروپا ساعت 23:15 از شبكه ورزش پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.