قربان و سردار تا ۰۰۴۱ با هم!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازگشت ســردار آزمون به باشگاه روبين كازان را به ايشــان تبريك گفته از باشــگاههاي معتبر و بزرگ اروپايي تقاضا ميكنيم فعال براي خريدن اين مهاجم كمي صبر كنند. فعال قربان بردیاف برگشــته و در نتيجه سردار جان براي سلتيك و بقيه باشگاهها وقت ندارد! پيشنهاد روز : نميشــود عين باشگاه سياه جامگان اعالم كنيــم كه مربي و بازيكن تبصره و بند يكديگر هستند و بدون هم قرارداد نميبندند؟ شايد اينطوري قربان هم رفت اسكاتلند تيم گرفت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.