آسيا به شما ميبالد

Iran Varzeshi - - سواالتی‌از‌صنف‌ورزش‌ینویس -

پیام‌تبریك‌شیخ‌سلمان‌به‌تیم‌داوري‌ایران

شــیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پیامهایي جداگانه به داوران ایراني قضاوت کننده در رقابتهاي جام کنفدراسیونها 2017 تبریک گفت. رییس کنفدراســیون فوتبال آســیا در پیام ارســالي خود به علیرضا فغاني، محمدرضا منصوري و رضا ســخندان نوشــت: «بسیار خرســندم که بهترین آرزوها و تبریکات را براي عملکرد بسیار خوب شما در مسابقات جام کنفدراسیونها اعالم دارم. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر دســتاورد شما در این مسابقات که باعث به نمایش درآمدن تصویر بســیار خوبي از داوران آســیایي در جهان شد بر خود ميبالد. امید است موفقیتهاي شــما ادامه پیدا کند و داوران آسیایي با الگو قرار دادن شما انگیزه بگیرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.