فدراسيونباشگاههارامحرومميكند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كادرفني تيــم اميد بــراي مرحله دوم اردوي اين تيم ۵۲ بازيكن زير ۳۲ ســال را به تيــم ملي دعوت كرد اما با توجه به غيبت ۲1 بازيكن در اول اردو نگرانيهايي درباره ادامهدار شدن غيبت بازيكنان در مرحله دوم نيز وجود دارد. به هميــن دليل فدراســيون فوتبال و بخصــوص مهدي تــاج در روزهاي گذشــته تاكيــد زيادي براي حضــور بازيكنان در اردو كردند. از طرفي اسماعيل حسن زاده، رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال به بند ۳۸ آييننامه انضباطي فدراسيون فوتبال اشاره و بر حضور بازيكنــان در اردوي تيم ملي تاكيد كرده بود. در بند ۳۸ آمده اســت: «باشگاهها مطابق برنامــه زمانبندي فيفا موظف به آزاد كردن بازيكنان تحت قرارداد خود براي حضور در تيمهاي ملي هســتند. هرگاه باشگاهي بر خالف اين مقررات بازيكنان را ترخيص نكند يــا در اين اقدام قصور نمايد، كميته انضباطي ميتواند به اســتناد پيوست يك بند ۲ ماده 6 از آيين نامه نقــل و انتقاالت فيفا، در صورت احراز قصور، نتايجي را كه باشــگاه مربوط، با حضور اين بازيكنان برنده شــده اســت، ۳ بر صفر به ســود حريفان اعالم كند، يا باشــگاه مربــوط را از نقل و انتقــال بازيكنان محروم سازد يا ادامه حضور بازيكن مورد نظر در تيم مربوط را به حالت تعليق در آورد.»

بــا اين حال در بند ۳۸ تاكيد شــده كه باشــگاهها بايد در روزهاي موسوم به فيفا دي بازيكنــان را در اختيار باشــگاههاي خود قرار بدهنــد و در صورتي كه بر خالف اين موضوع عمل كنند، طبق قانون بازيهاي آن تيم ۳ بر صفر به سود حريف اعالم يا آن باشگاه از فصل نقل و انتقاالت محروم شــود. حال بايد گفت كــه اردوي تيم ملي فوتبال در روزهاي خارج از فيفا دي برگزار ميشود.

اسماعيل حســنزاده درباره اينكه آيا با توجه بــه برگزار نشــدن اردوي تيم ملي در روزهاي فيفا ميتوانند طبق بند ۳۸ باشــگاه يــا بازيكني را جريمه كنند؟ ميگويد: «ما كه دليل غيبت بازيكنان را نميدانيم و زماني كه از آنها درباره غيبتشــان بپرسيد آنها داليل خود را اظهار خواهند كرد كه برگزار نشــدن بازيهــا در روزهــاي فيفا ميتوانــد يكي از داليل موجه باشــد. از طرفي گاهي مواقع در هنــگام تدوين تقويم مســابقات ليگ برتر از مربيان يا باشــگاهها تعهد گرفته ميشود كه نســبت به تقويم، به خوبي عمل كنند؛ طبق همين موضوع اگر باشــگاهي بازيكن خود را در اختيار تيم ملي قرار ندهد ميتواند شــامل جريمه شــود. به هر حال بازيكنان و باشگاهها در مقــام دفاع ميتوانند داليــل خود را بيان كنند و قبل از اين موضوع نميتوان نســبت به آن تصميم گيري كــرد.» تاكنون از ميان ۵۲ بازيكن دعوت شــده بــه اردوي تيم اميد سه بازيكن اســتقالل راهي اردوي ارمنستان شــدند و تيمهاي ديگري مانند پرسپوليس، پديده و گســترش فوالد قصــد برگزاري اردو در خارج از كشــور را دارنــد. چند تيم ديگر در استانهاي مختلف اردوهاي خود را برگزار ميكنند و با توجه به اين موضوع علت افزايش غيبت بازيكنان در اردوي تيم ملي وجود دارد. تيــم اميد روز ۴۲ تير ماه راهي قرقيزســتان ميشــود تا در مرحله مقدماتي قهرماني زير ۳۲ ســال فوتبال آسيا با رقباي خود در گروه A ديدار كند و در صورتــي كه در اين گروه موفق نشود از رسيدن به مرحله پاياني محروم خواهد شــد. تيم اميد در مرحله نخست اردو نيمي از بازيكنان خود را در اختيار نداشــت و نتوانســت بازي تداركاتي و تمرينات تاكتيكي را برگزار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.