منصوري: ويديو چک فوتبال را زيبا میكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كمــك داور بينالمللي فوتبال كشــورمان اعتقاد دارد اســتفاده از ويديوچــك به زيبايــي فوتبال كمك كرده اســت. محمدرضا منصوري كه در جام كنفدراســيونها حضور داشــت در رابطه با اينكه استفاده از ويديوچكها چه تأثيري در عملكرد كمك داوران داشــته اســت، گفت: «من در ابتدا درگذشت عطاءا... بهمنش و آقاي نيري را تسليت ميگويم. تصميمگيرنده نهايي در زمين فوتبال داور اســت اما در بحث آفســايد ســه نفر تصميم ميگيرند كه يكي از آنها كمكداور اســت. اســتفاده از ويديوچــك به زيبايــي فوتبال كمك كرده اســت. وقتي يك صحنه مشكوك به آفســايد به وجود ميآيد همه در مورد آن صحبت ميكنند اما با اين رويه و استفاده از ويديوچك ميتوان تصميم درست گرفت. در همين مســابقات جام كنفدراسيونها داور در يك بازي تصميم به ادامه بازي گرفت اما ويديوچك نشــان ميداد كه صحنه آفســايد بوده است. بنابراين استفاده از ويديوچك به كمك داوران كمك بيشتري ميكند تا اشتباهاتشــان را جبران كنند.» منصوري همچنين در مورد رفتار سختگيرانه داوران ايراني با برخي بازيكنان مثل سانچس گفت: «اين اتفاقــات در ايران بازتاب زيادي داشــت و برخي اهالي فوتبــال از آمريكاي جنوبي ميگفتند ايــن تيپ كار جواب داده و اين موضوع هم به خاطر فضاي مســابقات اســت و هيچ قصد و غرضي در كار نيست به طور مثال در بارسلونا مسي بازياش را ميكند اما سوارس هم ميزند و هم ميگويد چرا زدي؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.