روزگار عجيب آندو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیموریان پاسوز اشتباه مدیران استقالل

در روزهايــي كــه همدورهايهــا و همبازيــان ســابق آندرانيك تيموريان مثــل مجتبــي جبــاري و پژمان منتظري به اســتقالل برگشتهاند، به نظر ميرسد او هيچ پيشنهاد جدي و مهمي از ليگ برتر ندارد. همه تيمهاي ليگ برتري اين روزها آخرين تالشهاي خود را در بازار نقل و انتقــاالت انجام ميدهند و حتي بازيكنانــي مثل امين منوچهــري، اميرحســين فشــنگچي و مازيار زارع به ليــگ برتر برگشــتهاند اما انگار هيچ تيمي خواهان آندو نيست.

همين 9 ماه پيش بود كه تيموريان در بازي ايران و كره جنوبي به ميــدان رفت و در اواخر بــازي پاس گل دوم تيم ملي را بــه زيبايي به عليرضا جهانبخش داد اما حاال نه تنها از تيم ملي كنــار رفته بلكه در ليســت خريد هيچ يك از تيمهاي ليگ برتري نيســت. روزهاي بــد تيموريان از خط خوردن از فهرســت تيم ملي شروع شد. او پس از بازي با كره جنوبي ديگر به تيم ملي دعوت نشد. هرچند گفته ميشد اين دعوت نشدن موقتي است اما واقعيت اين بــود كه كارلوس كيروش جانشــينان مطمئن او را هم انتخــاب كرده بود و ديگر به او نيازي نداشــت. او در نيمفصل دوم ليگ شانزدهم از ماشينسازي جدا شد و پس از اينكه اســتقالل نتوانست او و جبــاروف را جذب كند به نفت رفت تا زير نظر دايي كار كند.به نظر میرسد حاال بتوان مســبب اصلی وضعيت مبهم آندو را مديران باشگاه استقالل دانست كه با ســهلانگاری و سوءمديريت سرنوشت كاپيتان سابق تيم ملی را تغيير دادند. با اين حال آندو احترام مديران استقالل را نگه داشته و عليه آنها حرفی نزده تا حاشــيهای برای استقالل ايجاد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.