تاج: كار فغاني و همكارانش ديده نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس فدراســيون فوتبال تأكيد كرد كه بايد جامعه فوتبال به كاري كه عليرضا فغاني و كمكهايش در جام كنفدراسيونها انجام دادند، افتخار كند. مهدي تاج در نشست خبري تيم داوري اعزامي ايران به جام كنفدراسيونهاي 71۰۲ گفــت: «بايد به كاري كه عليرضا فغاني و كمكهايش كردند، افتخار كنيم. اين خيلي مهم است كه داوران ما در مسابقات مهم سوت ميزنند، اين مساله براي وزن فوتبال ما خوب است. آقاي فغاني و همكارانشان كار بزرگي انجام دادند اما متأســفانه كار بزرگ فغانــي و همكارانش گاهي اوقات ديده نميشود. خدا را شكر االن وضع فوتبال ايران خوب است و قضاوتي كه فغاني در مسابقات مختلف انجام ميدهد، اتفاق بسيار خوبي است كه در فوتبال ما رخ ميدهد. اين چهارميــن كار بزرگ فغاني و كمكهايش بود كه به اقتدار داوري فوتبــال ايران كمك كرد. ما االن در ردهبندي آســيا از لحاظ داوري اول هستيم. به همين خاطر از آقاي فغاني و همكارانشان تشكر ميكنيم. ما امروز هم به فرودگاه رفتيم كه به كار بزرگي كه فغاني و دســتيارانش انجام دادند، ارج بنهيم.»

رييس فدراسيون فوتبال صحبتهايش را اينگونه ادامه داد: «گاهي اوقات وقتي كه ديگران ميبينند شــما بهعنوان رسانه كار داوران را زير نظر داريد و عملكرد مثبتشــان را منعكس ميكنيد، سعي ميكنند خودشان را به آن سطح برســانند. من از همه رسانهها هم تشكر ميكنم. داوري كشور بايد به خودش ببالد كه كار خيلي بزرگي توسط فغاني انجام شده است.» قرار است تاج از داوران تقدير كند: «تالش ما اين است كه مطالبات و درخواست داوران را بفهميم. انشــاءا... در جلســه هفته آينده قرار است از همه داوران تقدير كنيم. به هر كسي كه در ايران جزو خوبها قرار بگيرد، افتخار ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.