رفيعي به هلند ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آغاز تمرینات الخور

باشــگاه الخور قطر اعالم كرد كه تمرينات اصلي اين تيم براي آمادگي در فصل جديد از امروز آغاز ميشــود و تا تاريخ ۴ آگوست به مدت يك ماه در دوحه ادامه خواهد يافت.

بنا به اعالم باشــگاه قطري اردوي تداركاتي پيش فصل اين تيم در شهر زووله هلند برپا ميشــود و اين اردو از تاريخ ۴ تا ۴۲ آگوست(۳1 مرداد تا ۲ شهريور) ادامه خواهد يافت.

ســروش رفيعي، هافبك مليپوش فصل گذشــته پرسپوليس به تازگي به تيم الخور پيوســته اســت و در فصل جديد در ليگ ســتارگان قطر توپ خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.