شافعي: طارمي حداقل يك سال ديگر بماند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعــد از قهرماني پرســپوليس كه با صالبت و اقتــدار خاصي به دســت آمد بازيكنــان اين تيم كه نقــش اصلي را در اين موفقيت داشــتند با چالشهاي مالي مواجه شــدهاند كه هنوز حل نشده و در حالي كه كمتر از 4 هفته به شــروع فصل جديد ليگ برتر باقي مانده هنوز هم اين مشكالت ادامه دارد. بازيكنان پرسپوليس 20 درصد از قرارداد فصل شانزدهم خود را از اين باشــگاه طلب دارند كه هنوز اين مبلغ به آنها پرداخت نشده است. از طرف ديگر پاداش قهرمانــي مقتدرانه بازيكنان پرسپوليس در ليگ برتر به آنها داده نشده اما سرخپوشــان هنوز بــه صورت جدي نسبت به اين مساله واكنشي نشان ندادند. البته آنها ديگر دنبــال تعطيلي تمرين و اعتصاب نيســتند بلكه در پــي راه حلي هســتند تا صداي مشكالتشان به گوش مسووالن باشگاه رسيده و بازيكنان بتوانند به حق و حقوق قانوني خود برسند. عدم پرداخت پاداش قهرماني، پرداخت نشدن 20 درصد از مبلغ قرارداد فصل گذشــته و عملي نشدن آپشــنهاي توافق شده تا امروز باعث ناراحتي بازيكنان پرسپوليس شــده و آنها در صحبتهاي خودماني با خبرنگاران از ادامه بالتكليفي مطالباتشان ابــراز ناراحتي ميكنند. پرســپوليس در حالي امــروز راهي اردوي اوكراين شــد كه فعــال خبري از پاداش قهرماني و بقيه مطالبات نيست.

رضا شــاهرودي درباره داستان جدايي طارمــي از پرســپوليس ميگويــد: «اگر بازيكني دلش با اين اســت كــه برود بايد باشــگاه به جدايياش رضايت بدهد. البته رشــد و پرورش طارمي هم براي باشــگاه پرسپوليس هزينه در بر داشته. زمان ما هم اينطور بود كه 60 به 40 پول پيشنهادهاي خارجي به باشگاه ميرسيد و اگر در قرارداد

محمود شــافعي پيشكســوت باشگاه پرســپوليس درباره جدايي يا ماندن مهدي طارمــي ميگويد: «با توجه بــه اينكه من خودم چند سال خارج از ايران فوتبال بازي كردم بايد بگويم به نظــرم طارمي حداقل يكسال ديگر در پرسپوليس بماند و در آسيا رونــد خوب خودش را ادامــه دهد و بعد از آن به دنبال رفتن به تيمهاي اروپايي باشد. طارمي بازيكن باكيفيت و با لياقتي اســت و ميتواند در تيمهــاي درجه يك اروپايي بازي كند اما اگر قرار اســت بــه تيمهاي درجه دو برود كار درســتي انجام نميدهد. او شرايط ســني خيلي خوبي دارد و نبايد نگران چيزي باشد.» سرمربي تيم شموشك نوشــهر درباره برگزاري ديدار پرسپوليس و اســتقالل در آلمان هــم ميگويد: «بايد از برگــزار كنندگان اين بازي تشــكر كنم. به اعتقاد من انجــام چنين كاري يك تصميم بزرگ و شــيك اســت. بارها شاهد هستيم كه شهرآوردهاى بزرگ در كشورهاي ديگر برگزار ميشود و اينكه شهرآورد تهران هم در يك كشــور اروپايي انجام شود يك ايده و شيوه خوب اســت. ايرانيهاي زيادي در آلمان زندگــي ميكنند و قطعا از اين بازي اســتقبال زيادي انجام خواهد شد. مطمئنا انجام چنين كاري هم هيجان بازي را زياد ميكند و هم شــور و نشــاط زيــادي بين ايرانيان مقيم اروپا به راه خواهند انداخت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.