فنونيزاده: طارمي دل هواداران را نشكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضــي فنونيزاده درباره مســاله ترانســفر طارمي ميگويــد: «در اينكه طارمي بازيكن باكيفيتى اســت شــكي وجود ندارد. او دو سال آقاي گل شده و تيمهاي اروپايي هم خواهانش هستند اما نبايد بــه تيمهاي درجه 2 اروپايي برود. اگر او مثل كريمي، مهدويكيا و دايي به تيمهاي درجه يك برود همه خوشحال ميشويم اما ســطح يونان پايينتر است و اگر تيم ما بــا يونان بازي كند حداقل مســاوي ميكند و نظر شخصي من اين است كه به يونان نرود.»

فنوني زاده ميگويــد: «به نظر من طارمي نبايد اشتباه سروش را تكرار كند. اگر او در پرســپوليس بماند بين 1/2 تا 1/5 ميليارد پول نصيبش مىشــود اما در يونان با بحــران اقتصادياش چنين پولي نميدهند و پول اينجا خيلي بهتر از يونان است.»

مدافع سابق پرســپوليس ميگويد: «فكــر ميكنم با آمدن منشــا، طارمي احتمــال خطــر كــرده و از آنجايي كه برانكو حرفهاي است هر كسي بهتر باشد را در تركيب ميگذارد. من دوست دارم بازيكناني كه نزد هواداران پرســپوليس محبوب هســتند در اين تيــم بمانند. دوســت دارم اين بازيكنان دل هواداران را نشكنند ضمن اينكه اين تيم مثل تيم دهه 60 بايد همــه نيروهايش را حفظ كند تا ‪5 4،‬ ســال پشت سر هم قهرمان شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.