شاهرودي:طارميدرالمپياكوسفيكسميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

طارمي هم چنين مواردي وجود دارد او بايد تابع قانون و قراردادش باشد.»

شــاهرودي ادامه ميدهد: «به نظر من اگر دل طارمي با ماندن نيســت بهتر است برود اما اگر باشگاه خواهانش واقعا نميتواند اين رقــم را پرداخت كنــد بيايد و محكم كارش را ادامــه دهــد. البته مــن يونان را نميپســندم. اندازه فني مهدي باالتر از اين حرفهاســت و راحت در ليگهاي آلمان و اسپانيا يا حداقل بلژيك ميتواند بازي كند. البته المپياكوس تيم خوبي اســت و اگر به اين تيم هم برود ميتواند در تركيب اصلي بازي كند اما اگر مهدي يك مقدار صبر كند از بوندس ليــگا و ليگهاي معتبر ميتواند پيشنهاد دريافت كند.»

مدافع چپ سابق پرسپوليس ميگويد: «طارمــي گلزن تيــم مان اســت و براي پرسپوليس زحمت كشــيده. اگر تصميمي گرفته بايد به آن احترام گذاشت اما تا وقتي جدايياش قطعي نشــده بايــد در تمرين شــركت كند و هر وقت ترانســفرش نهايي شــد به تمرين نرود. با اين حال من برايش آرزوي موفقيت ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.