ربروف باالخره به عربستان رسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

«ســرگي ربروف» كه قرار بود چهارشنبه هفتــه قبل در جده حاضر باشــد ديــروز براي هدايــت تيــم فوتبــال االهلي عربســتان وارد عربســتان شــد. ربروف اوكرايني كه اين فصل جانشين «سباستين گروس» سرمربي سوييسي سابق االهلي شده، بايد اين تيم را در ديدار مقابل پرســپوليس در مرحله يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا همراهي كند. تمرينات االهلي در ســه روز گذشــته بدون ربروف برگزار شده بود و از ديروز با حضور اين ســرمربي اوكرايني، تمرينــات ادامه مييابد. االهلي همچنين اردوي 20 روزهاي را در كشور اتريش برپا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.