بالتكليفي مازادها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تكليــف چند بازيكن مازاد ليســت برانكو هنوز مشــخص نشده و ســامان نريمان جهان، شهاب كرمي و امين آرام طبع هنوز تكليف تيم بعدي خود را مشــخص نكردهاند. اين بازيكنان رفت و آمدهايي به دفتر باشــگاه پرســپوليس داشــتند تا رضايتنامه خود را زودتر بگيرند و در كوران نقل و انتقاالت به تيم مورد نظر بپيوندند امــا تا امروز چنين اتفاقى رخ نداده اســت. آرام طبع هنوز رضايتنامهاش را به دليل مشــكالت مالي با باشــگاه نگرفته اســت و تكليف نريمان جهان و كرمي هم مشخص نيست. نريمانجهان قصــد حضور در نفت تهران را دارد و با باشــگاه بــراي رضايتنامه صحبت كرده اما تكليف كرمي به سرنوشت نوراللهي گره خورده هر چند او هم از پديده پيشنهاد دارد و احتماال جدا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.